Onderzoek naar natuurinclusieve landbouw

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) onderzoekt op verzoek van het ministerie van LNV samen met Nationaal Groenfonds de financieringsbehoefte van agrarische bedrijven die starten of overschakelen naar natuurinclusieve landbouw, met de vraag welke kansen en belemmeringen zij voor natuurinclusieve landbouw op hun bedrijf zien.

Het PBL heeft hiertoe een vragenlijst ontwikkeld in nauwe samenwerking met het Nationaal Groenfonds, LTO Nederland, de Rabobank, Boeren-Natuur.nl, Netwerk Natuurinclusieve Landbouw, Vrije Universiteit Amsterdam en Wageningen Economic Research die afgelopen week naar LTO-leden grondgebonden landbouw is gestuurd.

De vragenlijst kan tot 30 juni 2019 worden ingevuld, ook door niet-LTO-leden. Er zijn aparte lijsten voor melkveehouders, akkerbouwers & vollegrond groentelers en agrariërs met een gemengd bedrijf:

  1. vragenlijst voor melkveehouders
  2. vragenlijst voor akkerbouwers & vollegrond groentetelers
  3. vragenlijst voor agrariërs met een gemengd bedrijf.

Projectleider Jetske Bouma hoopt dat het onderzoek een beeld zal geven van de manier waarop een dwarsdoorsnede van agrarisch Nederland naar natuurinclusieve landbouw kijkt. ‘We weten veel van de koplopers – boeren die veel met natuurinclusieve landbouw bezig zijn. We weten alleen niet hoe het gros van de boeren erover denkt. Vinden ze het niets? Vinden ze het wel wat, maar zien ze geen praktische mogelijkheden om ermee aan de slag te gaan?’

Voor de analyse van de data werkt het PBL nauw samen met de VU. PBL en de VU zullen vertrouwelijk  omgaan met de verzamelde gegevens, en ervoor zorgdragen dat er geen tot een persoon herleidbare gegevens terecht komen in het databestand. Het geanonimiseerde databestand blijft bij PBL en de VU beschikbaar voor onderzoeksdoeleinden, en zal alleen met derden wordt gedeeld als de gegevens voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt.

De uitkomsten van de analyse komen beschikbaar in een openbaar onderzoeksrapport op de PBL-website, en een samenvatting van de resultaten zal in agrarisch vakblad de Nieuwe Oogst worden gepubliceerd. Het onderzoek moet in maart 2019 klaar zijn.

Gerelateerd

Over het onderwerp:

Landbouw en voedsel

Onderzoek naar de uitstoot van broeikasgassen, ammoniak en gewasbeschermingsmiddelen tot de effecten van de landbouw op natuur en waterkwaliteit.

Meer over landbouw en voedsel