Nieuwe tool brengt wereldwijd rivier- en kustoverstromingen in beeld

02-05-2020 | Nieuwsbericht

Op 23 april 2020 hebben het World Resource Institute, het Planbureau voor de Leefomgeving, de Vrije Universiteit Amsterdam, Deltares en de Universiteit van Utrecht een nieuwe interactieve website voor mondiale overstromingen gepubliceerd. Aqueduct Floods is een gebruikersvriendelijk instrument waarmee wereldwijd de overstromingsrisico’s door rivieren en van kusten nu en in de toekomst in kaart worden gebracht. Het instrument laat zien dat nu investeren in dijken de gevolgen van overstromingen in de toekomst kan verminderen.

Aqueduct Floods laat zowel het potentieel aantal personen dat door overstromingen wordt getroffen, als de mogelijke economische schade zien. De ontwikkeling van de kosten baten module voor de evaluatie van dijkbescherming is gesteund door  de Wereldbank. Het overstromingsmodel maakt gebruik van mondiale kaarten met een hoge resolutie voor zowel de overstromingen als de ontwikkelingen in landgebruik zoals verstedelijking. De methodiek is in verschillende wetenschappelijke artikelen gepubliceerd. De ontwikkeling van het modelinstrumentarium is mede mogelijk gemaakt door financiering van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 

Groei bevolking en economie domineert toename overstromingsrisico’s

Bevolkingsgroei en economische groei zorgen de komende decennia voor de grootste toename aan overstromingsrisico’s. Wereldwijd zal bijvoorbeeld het aantal mensen dat jaarlijks getroffen wordt door een rivieroverstroming toenemen van 65 miljoen in 2010 naar 108 miljoen in 2050. Die stijging is voor 80% het gevolg van de bevolkingsgroei en voor  20%  het gevolg van klimaatverandering. Het aantal mensen dat te maken krijgt met kustoverstromingen neemt  in die periode toe van 6 miljoen naar 14 miljoen. Het aandeel van de groei door de zeespiegelstijging is 35%. Ook bodemdaling, vooral veroorzaakt door grondwaterwinning, draagt hier voor een aanzienlijk deel aan bij, namelijk 23%. De overige 42% komt door de bevolkingsgroei. Voor meer informatie zie de  website ‘Future Water Challenges’. De analyses in het onderbouwende artikel laten zien dat het vrijwel overal in de wereld loont het om te investeren in een betere bescherming tegen kustoverstromingen.

Toepassing van Aqueduct floods en Future Water Challenges

Aqueduct Floods kan worden gebruikt door landen of  grote bedrijven om de huidige en toekomstige overstromingsrisico’s in te schatten en oplossingsscenario’s te verkennen. De tool is niet geschikt voor lokale projecten. Op mondiale schaal wordt het nieuwe overstromingsmodel gebruikt in het vervolg op de PBL-studie The Geography of Future Water Challenges, waarin oplossingsrichtingen voor overstromingsrisico’s op mondiale schaal worden uitgewerkt en de bijdrage daarvan aan duurzame ontwikkeling.