Visitatie PBL in 2022

10-12-2021 | Nieuwsbericht

In de eerste helft van 2022 vindt een brede visitatie van het PBL plaats. Het PBL wordt iedere  5 jaar door een externe visitatiecommissie beoordeeld op  wetenschappelijke kwaliteit, beleidsrelevantie, maatschappelijke relevantie en toekomstbestendigheid. Het Begeleidingscollege PBL onder voorzitterschap van mr. Aart de Geus is opdrachtgever. Bij de visitatie wordt het Strategy Evaluation Protocol (SEP) 2021-2027 van VSNU, NWO en KNAW gevolgd.

Eerdere visitatie

In november 2017 heeft de vorige visitatie plaatsgevonden. Opdrachtgever was ook eveneens  het PBL-Begeleidingscollege, toen onder voorzitterschap van prof. dr. Wim van de Donk. Het rapport van deze visitatie is in april 2018 gepubliceerd, waarbij aan de hand van de aanbevelingen uit de visitatie is aangegeven op welke punten de werkwijze van het PBL verbeterd kan worden en welke maatregelen daar concreet aan kunnen bijdragen.
De visitatiecommissie was positief over de beleidsrelevantie en maatschappelijke relevantie en over de toekomstbestendigheid van het PBL (‘zeer goed’) en zeer positief over de wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek (‘excellent’).  De voorgestelde verbetermaatregelen hebben vooral betrekking op het versterken van de monitoring van de impact van  PBL-producten. Om het hoge wetenschappelijke niveau ook in de toekomst te kunnen handhaven benadrukte de commissie het belang van voortdurende innovatie. De commissie adviseerde verder instituuts-brede uitgangspunten voor kwaliteitsborging vast te leggen en de positie van de chief scientist verder te versterken.