Begeleidingscollege PBL

Het Begeleidingscollege PBL heeft tot taak toezicht te houden op zowel de wetenschappelijke kwaliteit als de maatschappelijke relevantie van het werk van het PBL. Toezicht houden op de wetenschappelijke kwaliteit behelst in ieder geval de zorg voor periodieke visitaties. Het toezicht op de wetenschappelijke kwaliteit is gericht op de hoofdlijnen van het kwaliteitsbeleid (inclusief toezicht op de wijze van de uitvoering daarvan). Daarnaast wordt jaarlijks een beperkt aantal afzonderlijke projecten besproken wat betreft de kwaliteit en relevantie. Het toezicht op de maatschappelijke relevantie houdt onder meer in advisering over het jaarlijkse Werkprogramma PBL. De toezichtrol krijgt vooral vorm als reflectie op de werkwijze en de inhoud van het werk van het PBL, waarbij het Begeleidingscollege fungeert als sparringpartner voor de directie van het planbureau. Daarnaast is het Begeleidingscollege waar nodig gesprekspartner voor de minister van Infrastructuur en Waterstaat wat betreft het functioneren van het PBL; het inhoudelijk onafhankelijke PBL valt organisatorisch onder IenW. De leden van het BC worden steeds benoemd voor een periode van 4 jaar, met de mogelijkheid van verlenging.

Leden:

  • ir. Hilde Blank, directeur van bureau BVR Adviseurs Ruimtelijke Ontwikkeling
  • drs. Manon Bloemer, directeur van de VNCI – Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie
  • prof. dr. Paul ’t Hart, hoogleraar bestuurskunde Universiteit Utrecht School of Governance & NSOB – Nederlandse School voor Openbaar Bestuur
  • mr. Pauline van der Meer Mohr, bestuurder en commissaris, onder meer voorzitter Monitoring commissie Corporate governance, voorzitter RvC EY Nederland LLP en vicevoorzitter Raad van Commissarissen DSM NV
  • prof. dr. ir. Arthur Mol, rector magnificus van Wageningen Universiteit en Research