Vragen aan het PBL

Het PBL streeft ernaar transparant te zijn over zijn werkwijze en onderzoeksresultaten. Onderliggende data en modellen worden openbaar gemaakt via onze website en via het Compendium voor de Leefomgeving of Open Data van de overheid.

Vragen via info@pbl.nl

Indien u vragen hebt over onze rapporten of werkwijze, kunt u deze stellen via info@pbl.nl. Ook voor andere vragen die betrekking hebben op het werk van het PBL kunt u hier terecht. U krijgt dan zo spoedig mogelijk antwoord. Meestal zal dit ook per e-mail zijn. Soms zal het PBL telefonisch contact met u opnemen, bijvoorbeeld voor een nadere toelichting op de vraag.

Woo-verzoeken

Ook bestaat de mogelijkheid om via een Woo-verzoek het PBL te vragen om overheidsinformatie openbaar te maken die is vastgelegd in documenten of andere gegevensdragers waarvan het PBL auteur of ontvanger is. Hiervoor bestaan duidelijke wettelijke regels.
Iedereen kan een Woo-verzoek indienen. De Wet open overheid (Woo, per 1 mei 2022 de opvolger van de Wob – Wet openbaarheid van bestuur) geeft aan hoe deze verzoeken worden behandeld en waaraan de verzoeken worden getoetst.
Een Woo-verzoek kent geen vormeisen. Wel moet uw verzoek voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • in het Woo-verzoek geeft u zo precies mogelijk aan waarover u informatie vraagt;
  • het verzoek gaat over informatie waar het PBL over beschikt;
  • de informatie moet gaan over bestuurlijke aangelegenheden (waar ook onderzoek onder valt, inclusief de voorbereiding en uitvoering ervan).

Het PBL kan een toelichting vragen, bijvoorbeeld als uw verzoek te breed is geformuleerd om redelijkerwijze te kunnen beantwoorden of als niet duidelijk is of uw Woo-verzoek aan de voorwaarden voldoet. In een dergelijk geval wordt de behandeling van het verzoek opgeschort tot het moment dat de toelichting is ontvangen.

U kunt uw Woo-verzoek mailen naar: woo-verzoeken@pbl.nl

Als u nadere vragen heeft rond het eventueel indienen van een Woo-verzoek, dan kunt u ook bovenstaand mailadres gebruiken en u richten tot de Woo-functionaris van het PBL, mw. Jacqueline Timmerhuis.

Woo-besluiten

Een besluit op een Woo-verzoek kan zijn dat de gevraagde informatie wordt verschaft, dan wel dat met redenen wordt onderbouwd waarom dit niet gebeurt. Besluiten op Woo-verzoeken aan het PBL zijn openbaar voor iedereen. Ook is de informatie die met een Woo-besluit openbaar wordt gemaakt (geanonimiseerd) toegankelijk voor iedereen. Momenteel zijn er nog geen Woo-besluiten openbaar gemaakt.  De Woo-besluiten komen te staan op PLOOI, het platform open overheidsinformatie. Eerder is er wel een Wob-besluit openbaar gemaakt: