Gelijkwaardigheid, diversiteit en inclusie bij het PBL

Bij het PBL vinden we dat iedereen dezelfde kansen moet krijgen om mee te doen en zich te ontplooien, in de samenleving in het algemeen en als werknemer en collega. Daarom wil het PBL een plek zijn waar de talenten en kwaliteiten van haar medewerkers optimaal tot hun recht komen, waar zij zich thuis voelen en zichzelf kunnen zijn. Wij zetten ons in om een werkplek te zijn met volop diversiteit naar leeftijd, afkomst, achtergrond, gender(identiteit), seksuele oriëntatie, neurotype en fysieke mogelijkheden, waarin iedereen erbij hoort en dit ook zo ervaart.

Verschillen maken ons beter en sterker

Diversiteit in achtergronden en gezichtspunten maken ons sterker. Met divers samengestelde teams, waarin verschillende perspectieven de ruimte krijgen, leveren we beter werk. Het draagt bij aan ‘outside the box’ denken en een kritische blik op zowel vraagstelling, aanpak en rapportage van ons onderzoek. Diversiteit op allerlei vlakken is noodzakelijk bij het werken aan de onvoorspelbare en complexe vraagstukken waar het PBL zich mee bezig houdt. Bovendien zien wij dit als een maatschappelijke plicht, noodzakelijk om relevant te blijven en verankerd in de samenleving.

Hoe we hier vorm aan geven

Op verschillende manieren werken we eraan om diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie bij het PBL te versterken.

  • De werkgroep gelijkwaardigheid, diversiteit en inclusie adviseert het management. Zij signaleert, agendeert en doet voorstellen voor verbetering. Een meerjarenplan is in ontwikkeling.
  • Het PBL heeft een vrouwennetwerk (NetWow) en een netwerk van jongere medewerkers (YoungPBL). Daarnaast kunnen medewerkers aansluiten bij activiteiten van diverse netwerken binnen IenW.
  • De helft van de afdelingshoofden bij het PBL is vrouw en we streven naar een betere balans qua gender, leeftijd en afkomst in seniorfuncties.
  • Bij de werving van nieuwe collega’s streven we naar meer diversiteit naar leeftijd, afkomst, achtergrond, gender(identiteit), seksuele oriëntatie, neurotype en fysieke mogelijkheden. Betrokkenen bij werving worden getraind in inclusief selecteren.
  • Intern communiceren we in het Nederlands en het Engels, ook mede afhankelijk van waar de situatie om vraagt. We ondersteunen medewerkers die hun taalvaardigheden in het Nederlands of Engels willen verbeteren.
  • Met enige regelmaat organiseren we trainingen gericht op bewustzijn van en omgaan met gelijkwaardigheid, diversiteit en inclusie.
  • Wij hebben twee vertrouwenspersonen integriteit en omgangsvormen in onze organisatie én twee vertrouwenspersonen wetenschappelijk integriteit, om medewerkers te ondersteunen wanneer zij situaties tegenkomen waarin zij zich niet prettig voelen.

Werk in uitvoering

Onze ambitie is helder, maar we zijn zeker nog onderweg. Er valt nog veel te verbeteren binnen het PBL, niet alleen qua diversiteit van ons medewerkersbestand, maar ook qua gelijkwaardigheid en inclusie. Het PBL is gedreven om hieraan te werken en elke dag voortuitgang te boeken. We willen medewerkers meenemen in onze plannen en hen eraan herinneren dat zij allen onderdeel zijn van een inclusieve organisatie. We staan dus altijd open voor suggesties en andere inzichten.