Samenwerking met andere instituten

Het PBL staat voortdurend in contact met andere (internationale) instellingen - zoals universiteiten, de Europese Commissie en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) - en met binnen- en buitenlandse instituten die vergelijkbaar werk doen.

Hogescholen

Universiteiten

 • Universiteit Utrecht (UU)

 • Vrije Universiteit Amsterdam (VU)

 • Universiteit van Amsterdam (UvA)

 • Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

 • Technische Universiteit Delft (TUD)

 • Universiteit van Tilburg (UvT)

 • Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

 • Wageningen Universiteit (WUR): Alterra, LEI

 • Wettelijke onderzoekstaken (WOT):
  Jaarlijks wordt met de WUR een onderzoeksprogramma afgesproken als bijdrage aan de Balans van de Leefomgeving en de Natuurverkenning. Dit omvat zowel concrete bijdragen aan deze producten als strategische kennisontwikkeling. Belangrijke thema’s in dit programma zijn evaluatie van het natuurbeleid, governance‐onderzoek, de economische betekenis van natuur en kwaliteitsborging van modellen en data.

Onderzoeksinstituten

 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

 • Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN)

 • Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)

 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

 • Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO)

 • Deltares

 • Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM)

Expertise-organisaties

Koepelorganisaties

Adviescolleges

Europese partners

 • Europese Commissie (EC)
  Het PBL werkt op diverse terreinen voor de Europese Commissie. Dit betreft zowel projecten die tot doel hebben de beleidsvorming te ondersteunen, als onderzoeksprojecten om de kennisbasis te vergroten.
   
 • DG Climate action
  Voor DG Climate Action leidt het PBL al enkele jaren een consortium van Europese onderzoeksinstellingen met als doel kennisvragen te beantwoorden ter ondersteuning van Europa in de internationale klimaatonderhandelingen. Bovendien is het PBL betrokken bij het verkennen van financiële instrumenten om het klimaatbeleid uit te voeren.
   
 • DG Environment 
  Het PBL heeft diverse beleidsondersteunende projecten uitgevoerd, onder andere binnen een raamwerkcontract over milieu en economie.  
 • DG Research and Innovation 
  Binnen het zevende kaderprogramma voert het PBL diverse onderzoeksprojecten uit, zoals ADVANCE (energie- en klimaatmodellering), COMBINE (klimaatscenarios) en PATHWAYS (duurzaamheidstransities). Ook is het PBL betrokken bij diverse proposals voor het onderzoeksprogramma Horizon 2020.
 • DG Regional and Urban Policy 
  Het PBL voert onderzoeksprojecten uit op het gebied van smart specialisation en concurrentieposities van regio’s.
 • Joint Research Centre
  Het JRC is het ‘huis’-onderzoeksinstituut van de Europese commissie. Het PBL werkt samen met het JRC op het gebied van smart specialisation en concurrentieposities van regio’s.
 • European Spatial Planning Observation Network (ESPON)
  ESPON is het onderzoeksprogramma voor ruimtelijke ontwikkeling en beleid op Europees niveau. Het brengt actuele en toekomstige ontwikkelingen in kaart op allerlei terreinen zoals economie, verkeer, demografie en milieu. Tevens voert ESPON ruimtelijke effectenanalyses uit van EU-beleid. ESPON voert ook onderzoek uit op verzoek van overheden (minimaal 3 landen). Het onderzoek wordt via tenders uitgevoerd door transnationale projectteams. Het PBL is het ESPON-contactpunt voor Nederland. Contactpersoon PBL: David Evers.
 • Europees Milieuagentschap (EEA)
  Het Europees Milieuagentschap (EEA) heeft tot taak de Europese Commissie, het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie, de lidstaten en het publiek van relevante en betrouwbare informatie te voorzien over het milieu en het klimaat. Het PBL is als National Focal Point (NFP) het aanspreekpunt van de EEA en coördineert het Nederlandse netwerk van deskundigen en gegevensleveranties aan het EEA. Contactpersonen PBL voor het NFP: Kees Schotten
 • European Network of the Heads of Environment Protection Agencies (EPA) 
  Het PBL is lid van het netwerk van Europese Environmental Protection Agencies (EPA). Dit is een informeel netwerk van de directeuren van Europese milieu instituten. Het komt tweemaal per jaar bij elkaar om visies en ervaringen uit te wisselen over de implementatie van milieubeleid, monitoring en evaluatie, en nieuwe ontwikkelingen die relevant zijn voor het omgevingsbeleid. Het PBL voert het voorzitterschap van de werkgroep over klimaatadaptatie.
 • European Nature Conservation Agencies (ENCA) 
  Het PBL is lid van het ENCA-netwerk. Doel van dit jaarlijkse overleg van hoofden van Nationale Agentschappen voor Natuurbescherming is beleidsmatige en wetenschappelijke ervaringen uitwisselen en de onderlinge samenwerking bevorderen.
 • Europe’s biodiversity, ecosystem and ecosystem services research network (ALTER-Net)
  Alter-Net is het onderzoeksnetwerk op het gebied van ecosystemen in Europa. 27 instituten uit 18 Europese landen zijn aangesloten, met het doel hun afzonderlijke werk en kennis te integreren. Taken zijn het in beeld brengen van biodiversiteitsveranderingen, analyseren van oorzaken van die veranderingen, bestuderen van de effecten op ecosysteemdiensten en het informeren van publiek en beslissers hierover.

Europese onderzoeksinstituten

Het PBL werkt samen met diverse Europese onderzoeksinstituten, vooral binnen projecten voor het Europese kaderprogramma en Horizon 2020. Hieronder enkele voorbeelden.

Andere internationale organisaties

 • Samen met het milieudirectoraat van de OESO werkt het PBL aan het CIRCLE project. Dit brengt de gevolgen van grondstofgebruik en milieudegradatie op economische ontwikkeling in kaart. Incidenteel wordt op terreinen als vergroening belastingen, biodiversiteit en luchtkwaliteit met de OESO samengewerkt.
 • UNEP voert namens de Verenigde Naties diverse milieuactiviteiten uit, coördineert de implementatie van milieuverdragen en publiceert rapporten over de toestand van het milieu. Het PBL is in het verleden betrokken geweest bij diverse mondiale milieuverkenningen van UNEP. Verder is het PBL betrokken bij het UNEP Resource Panel.
 • Het Intergovenmental Panel on Climate Change (IPCC) beoordeelt op basis van wetenschappelijke literatuur de risico's van klimaatverandering in assessment-rapporten om zo het beleidsproces te ondersteunen. Diverse PBL-onderzoekers dragen bij aan IPCC-rapporten in zowel Werkgroep 1 (klimaatkennis), Werkgroep 2 (impacts en adaptatie), Werkgroep 3 (mitigatie) als het Synthese Rapport. Daarnaast draagt het PBL bij aan de ontwikkeling van scenario’s die het IPCC gebruikt.
 • Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES). De doelstelling van IPBES is het versterken van de interactie  tussen wetenschap en beleid voor biodiversiteit en ecosysteemdiensten. IPBES wil bijdragen aan het behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit, welzijn op lange termijn en duurzame ontwikkeling.
  De IPBES Technical Support Unit (TSU) voor scenario's en modellen is bij PBL ondergebracht. Deze TSU ondersteunt de IPBES taskforce scenario’s en modellen, die IPBES-expertgroepen helpt bij het beoordelen van scenario’s ontwikkeling en modelleringsstudies. Ook fungeert de TSU als katalysator voor de ontwikkeling van nieuwe scenario's voor biodiversiteit en ecosysteemdiensten.
  Daarnaast hebben diverse PBL-onderzoekers bijgedragen aan IPBES-rapporten, zoals
  •  het methodologische rapport over scenario’s en modellen van biodiversiteit en ecosysteem diensten (2016);
  het thematische rapport over land degradatie en restauratie (2018);
  het regionale rapport over BES in Europa en Centraal Azië  (2018) en
  de mondiale rapportage over de biodiversiteit en ecosysteem diensten  (2019)