Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Bijdrage ontwikkelingslanden aan klimaatverandering nadert 50%

Nieuwsbericht | 31-10-2013

Wanneer je de uitstoot van alle broeikasgassen tussen 1850 en 2010 meerekent is de relatieve bijdrage aan mondiale cumulatieve uitstoot door ontwikkelingslanden, als groep, nu 48%. De groep industrielanden is verantwoordelijk voor 52%. Berekeningen van het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving), Ecofys en het Joint Research Centre van de EU (JRC) tonen aan dat het aandeel van ontwikkelingslanden in 2020 waarschijnlijk 51% zal bedragen. Op enig moment dit decennium zal het aandeel van ontwikkelingslanden in de cumulatieve historische emissies dat van industrielanden overstijgen.

Discussies in de VN klimaatonderhandelingen spitsen zich vaak toe op de vraag welke landen het meest hebben bijdragen aan klimaatverandering. Er zijn verschillende manieren om die bijdragen te berekenen, met zeer uiteenlopende resultaten.

In het artikel dat is uitgekomen in het internationale tijdschrift Climatic Change en dat nu ook in druk beschikbaar is, vergelijken de auteurs verschillende manieren om historische emissies te berekenen en bekijken ze het effect van deze verschillende benaderingen op het relatieve aandeel van landen in de cumulatieve mondiale uitstoot.

Wanneer bijvoorbeeld emissies uit het verleden in mindere mate meegeteld worden, als verdiscontering van technologische vooruitgang, komt de relatieve bijdrage van sommige industrielanden lager en de bijdrage van sommige ontwikkelingslanden hoger uit, in totaal op 52%. Deze variant houdt rekening met het feit dat opkomende economieën profiteren van technologieën die eerder elders zijn ontwikkeld. Een andere variant, één die vaak wordt gebruikt door experts uit ontwikkelingslanden, laat recente emissies (2000-2010), niet-CO2 broeikasgassen en CO2 uit landgebruik en bosbouw buiten beschouwing. Dit vergroot de relatieve bijdrage van de groep industrielanden tot 80%. Wetenschappelijk gezien heeft het echter de voorkeur om zowel alle broeikasgassen als de meest recente emissies mee te tellen; dit wordt ook als basis gebruikt in het artikel.

De resultaten uit het artikel tonen het belang aan van de keuzes die gemaakt worden wanneer de historische bijdrage van landen aan klimaatverandering worden berekend. Deze keuzes moeten beleidsmakers maken bij de onderhandelingen over een nieuw internationaal klimaatverdrag. De helderheid over de implicaties van deze keuzes die dit artikel biedt, kan overheden helpen dit te doen.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Persvoorlichting (070-3288688 of persvoorlichting@pbl.nl).