Trends in fijn stof

17-12-2010 | Publicatie

De trend in fijn stof (PM10) en zijn belangrijkste samenstellende componenten zijn niet in tegenspraak met de geregistreerde ontwikkelingen in de emissies. Hoewel er op het oog een contradictie is; “concentratie stabiel, emissie (licht) dalend” blijkt bij nadere studie dat het onderscheidend vermogen niet hoog genoeg is om dit daadwerkelijk te concluderen. De onzekerheid in de gemeten trends is relatief groot vooral door de sterke invloed van de weersomstandigheden op de concentraties maar ook doordat het meten van fijn stof moeilijk is.

In deze studie is op verschillende manieren gecorrigeerd voor dit effect van meteorologie waardoor de onzekerheid gereduceerd is. Zowel voor de gemeten concentraties als voor de emissies is geconstateerd dat de afname in de periode 1993-2000 duidelijk groter is (typisch 2-4 % per jaar) dan de afname in de periode 2000-2008 (0-2 % per jaar). Een gedetailleerd onderzoek naar verkeersemissies, belangrijk in verband met gezondheidseffecten, laat zien dat de daling als gevolg van de invoering van schonere motoren grotendeels verdwijnt door stijging van het aantal gereden kilometers en het zwaarder worden van de voertuigen.Het blijkt dat de intrinsieke onzekerheid waarmee trends over korte periodes, minder dan 10 jaar, kunnen worden vastgesteld te groot is om de huidige ontwikkelingen eenduidig te interpreteren. Na correcties voor weersinvloeden kunnen systematische dalingen sneller worden aangetoond.

Meer informatie

Deze publicatie is uitsluitend digitaal beschikbaar.