Advies voorjaarsronde SDE+ 2020

20-12-2019 | Rapport

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft aan het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gevraagd advies uit brengen over de voorjaarsronde SDE+ 2020. Het advies loopt vooruit op het advies dat gevraagd is voor de eerste openstelling van de verbrede SDE++ in 2020.

Hernieuwbare energieopties

Dit rapport over de voorjaarsronde SDE+ 2020 is in grote mate gelijkluidend aan genoemd advies over de SDE++ 2020 voor zover het hernieuwbare energie betreft. Het advies bevat de benodigde subsidiehoogte zoals bepaald door basisbedragen en correctiebedragen, alsmede enkele flankerende vragen. Het advies wordt gegeven binnen door EZK bepaalde uitgangspunten. De adviesvraag en de uitgangspunten staan integraal weergegeven in het rapport.

In het onderzoeksproces dat voorafging aan het advies, heeft het PBL ondersteuning gevraagd aan ECN part of TNO en DNV GL. Binnen dit proces is een marktconsultatie uitgevoerd in mei 2019.

SDE+-categorieën uit openstelling in 2019 

De subsidiebehoefte bij hernieuwbare energie is gedifferentieerd naar de SDE+-categorieën uit 2019 voor de thema’s energie uit water, zonne-energie, windenergie, geothermie, verbranding en vergassing van biomassa en vergisting van biomassa. Qua categorisering wordt in dit rapport onverkort de openstelling in 2019 gevolgd.