Analyse ontwikkeling Energierekening

18-03-2019 | Publicatie

Het PBL heeft na verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat geanalyseerd hoe de gemiddelde energierekening uit de Nationale Energieverkenning 2017 (NEV 2017) zich richting 2020 zou kunnen ontwikkelen.

De meerwaarde van deze analyse is dat deze als een referentiekader kan fungeren op basis waarvan de politiek besluiten kan nemen over onderdelen van de energierekening van volgend jaar. Daarnaast beogen het PBL en het CBS (dat aan deze analyse heeft meegewerkt) met deze notitie een beeld te geven van de verschillen tussen de door het CBS en het PBL gehanteerde methodieken voor het bepalen van de gemiddelde energierekening.

Het PBL wijst er nadrukkelijk op dat de werkelijke energierekening voor huishoudens in 2020 af zal wijken van de hier gepresenteerde indicatieve getallen.

Immers, tussen nu en januari 2020 zullen allerlei factoren nog invloed hebben op de getallen. Zo zijn de effecten van het medio maart door het kabinet aangekondigde voornemen om de energiebelasting te verlagen en een CO2-heffing voor bedrijven in te voeren niet meegerekend, simpelweg omdat deze voornemens nog niet zijn uitgewerkt. Ook zullen prijsschommelingen tussen nu en 2020 van invloed zijn. Hierbij presenteren we bandbreedtes die deze onzekerheden binnen redelijke grenzen proberen aan te geven.