Autopark in beweging. Trends in omvang en samenstelling van het personenautopark

24-11-2016 | Publicatie

In dit artikel wordt een aantal trends (met de achterliggende oorzaken) beschreven in de omvang en de samenstelling van het personenautopark in de periode 2000-2020. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar de brandstofsoorten waarop de auto’s rijden en naar autoleeftijd. De trends zijn belangrijk bij het ramen van de milieubelasting door het personenautoverkeer. Als voorbeeld wordt de uitstoot berekend van stikstofoxiden en fijn stof (via de uitlaat) door het benzine- en dieselautopark in de jaren 2014 en 2020.

Voor de ramingen voor de periode 2016-2020 hanteren we de referentieraming uit de Nationale Energieverkenning 2016.

Omvang personenautopark blijft toenemen

Uit de ramingen blijkt dat het Nederlandse personenautopark na de recente recessie langzamer in omvang toeneemt dan daarvoor, maar van een afname van het aantal auto’s is - onder de verwachte bevolkingsgroei en economische ontwikkeling - op de middellange termijn nog geen sprake.

Benzine- en dieselauto´s domineren, verkoop plug-in hybriden valt in 2017-2020 terug

De benzine- en dieselauto’s samen blijven onder het vastgestelde beleid tot 2020 het aantal nieuwverkopen en de omvang van het totale personenautopark domineren. Het aandeel plug-in hybriden in de nieuwverkopen nam in 2013-2015 snel toe door fiscale stimulering. Het PBL verwacht een veel kleiner aandeel in 2017-2020 door met name het vervallen van de bijtellingskorting.

De toename van het aandeel dieselauto’s in het totale personenautopark stagneert vanaf 2008 om verschillende redenen. Hierbij speelt export van jonge dieselauto’s na de leaseperiode een belangrijke rol.

Een andere trend is dat benzine- en dieselauto’s steeds langer deel uit blijven maken van het Nederlandse autopark omdat ze technisch beter worden.

Oldtimerregeling blijkt effectief

De oldtimerregeling die in 2014 is ingevoerd blijkt effectief. De zeer snelle toename in 2009-2012 van het aandeel dieselauto’s vanaf 25 jaar in het dieselautopark is teniet gedaan.

Afname van emissies, uitstoot stikstofoxiden door dieselauto’s blijft aandachtspunt

De invoering van het gesloten roetfilter onder nieuwe dieselauto’s is een succesverhaal. Het aandeel van dieselauto’s in de fijnstofuitstoot van het personenautoverkeer neemt de komende jaren snel af. Het aandeel van dieselauto’s in de stikstofoxidenuitstoot blijft daarentegen groot, omdat de uitstoot van deze auto’s in de praktijk aanzienlijk hoger ligt dan de Europese norm. Al met al neemt de totale uitstoot van fijn stof en stikstofoxiden van het benzine- en dieselpark samen tussen 2014 en 2020 af met respectievelijk 44% en 29%.