Beleid voor klimaat en hernieuwbare energie: op weg naar 2050

De huidige klimaat- en energiedoelen voor 2020 bieden onvoldoende stimulans om in 2050 80-95 procent minder broeikasgassen uit te stoten. Daarvoor is een (Europees) klimaatdoel voor 2030 én meer bevordering van innovatie nodig.

Om een koolstofarme economie te bevorderen, is het zinvol als Nederland zich inzet voor een Europees klimaatdoel voor bijvoorbeeld 2030. Een klimaatdoel na 2020 creëert voor investeerders meer zekerheid over de rendementen van hun investering in CO2-arme technologieën. Als dat doel voldoende ambitieus is, leidt dat tegelijkertijd tot technologische ontwikkeling. Hierdoor zijn subsidies voor hernieuwbare energie stapsgewijs minder nodig, waardoor er meer financiële ruimte komt voor innovatieprikkels.

Voor de verdere ontwikkeling van - nu nog - dure technologieën, die op de langere termijn van belang kunnen zijn, is ook ondersteunend beleid wenselijk. Voorbeelden hiervan zijn innovatiebeleid en technologische normen. Een klimaatdoel alléén biedt namelijk geen garantie voor voldoende investeringen in nieuwe technologieën. Meer nadruk op het stimuleren van innovaties biedt bovendien ook kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven.

Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft het PBL onderzocht in welke mate het realiseren van doelen voor 2020 op koers ligt voor een koolstofarme economie in 2050. Het PBL concludeert dat dit momenteel nog onvoldoende het geval is. Zo worden windenergie-op-zee, elektrische voertuigen en innovatieve verwerkingstechnologieën van biomassa (vergassing) slechts in beperkte mate gestimuleerd. De biomassa die momenteel wordt ingezet bij de grootschalige opwekking van elektriciteit kan op den duur beter worden ingezet daar waar weinig duurzame alternatieve opties voorhanden zijn, zoals in de luchtvaart- en transportsector.

Het kabinet heeft onlangs aangekondigd om zich, conform de aanbeveling in dit rapport, in te zetten voor een Europees klimaatdoel van 40 procent reductie in 2030. Niet onderzocht is in welke mate dit klimaatdoel bijdraagt aan het stimuleren van technologische ontwikkelingen.

Meer informatie

Eerder publiceerde PBL al een uitgebreide verkenning van de mogelijkheden om in 2050 tot een 80 procent reductie van broeikasgassen te komen:

Aantal pagina's: 17

Auteurs

PBL Auteurs
Martijn Verdonk Pieter Boot Jan Ros

Kenmerken

Publicatietitel
Beleid voor klimaat en hernieuwbare energie
Publicatiesubtitel
Op weg naar 2050
Publicatiedatum
1 december 2011
Publicatie type
Publicatie
Aantal pagina's
17
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
92645