Beoordeling Klimaatbegroting GroenLinks 2010

07-12-2009 | Publicatie

Uit de ‘quick assessment’ blijkt dat het maatregelenpakket uit de klimaatbegroting van GroenLinks om broeikasgasemissies te verminderen een reductie van 65 tot 95 Mton CO2-equivalenten van de nationale emissies in 2020 kan opleveren. Dit is echter onvoldoende om een reductie van 40% tussen 2020 en 1990 (het klimaatdoel van GroenLinks) te realiseren. De uitvoerbaarheid van enkele maatregelen is bovendien onzeker. Door ‘carbon leakage’ kunnen enkele maatregelen daarnaast leiden tot een toename van de mondiale emissies veroorzaakt door het verplaatsen van bedrijven naar landen buiten de Europese Unie. Met de uitvoering van de maatregelen kan een aandeel van ten minste 18% hernieuwbare energie in 2020 worden gerealiseerd.

Quick Assessment Klimaatbegroting GroenLinks

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) hebben op verzoek van GroenLinks maatregelen uit de Klimaatbegroting 2010 van GroenLinks beoordeeld op klimaateffecten, hernieuwbare energie en kosten(effectiviteit). De beoordeelde maatregelen zijn echter een selectie van de Klimaatbegroting 2010 van GroenLinks. De effecten op klimaat en hernieuwbare energie gelden ten opzichte van de Actualisatie referentieramingen Energie en emissies 2008-2020. In deze emissieraming is het vastgestelde kabinetsbeleid voor het jaar 2009 meegenomen.

De beoordeling betreft een ‘quick assessment’ wat betekent dat de effecten op basis van expert oordelen en reeds beschikbaar materiaal zijn bepaald. De maatregelen zijn bovendien niet modelmatig en integraal doorgerekend. Hierdoor dienen de effecten als indicatief te worden beschouwd.

Aanvullende emissiereductie noodzakelijk om Nederlandse klimaatdoel van GroenLinks in 2020 te realiseren

Indien het door GroenLinks voorgestelde maatregelenpakket wordt geïmplementeerd, dan leidt dat tot een nationale CO2 emissiereductie op van 65 tot 95 Mton CO2-equivalenten in 2020. Om het nationale klimaatdoel van 40% reductie tussen 2020 en 1990 te realiseren zijn aanvullende emissiereducties of aankopen van buitenlandse emissierechten noodzakelijk. Geschat wordt dat t.o.v. hun eigen klimaatdoel in 2020 er nog 15 tot 30 Mton CO2-equivalenten extra gereduceerd dient te worden. Overigens is het klimaatdoel van GroenLinks ambitieuzer dan het Schoon en Zuinig doel van een reductie van 30% tussen 2020 en 1990. Realisatie van dit doel ligt met de uitvoering van de GroenLinks maatregelen binnen bereik.

Introductie van een nationaal emissieplafond Europese emissiehandel

Een aanzienlijk deel van de emissiereductie, namelijk 45 tot 70 Mton CO2-equivalenten, is het gevolg van de introductie van een nationaal emissieplafond voor Nederlandse bedrijven die deelnemen aan de Europese emissiehandel (ETS). Dit nationale ETS-emissieplafond van GroenLinks is strenger dan het huidige Europese ETS-emissieplafond. De onzekerheid over de uitvoerbaarheid van deze maatregel binnen de EU regelgeving is echter groot. Bovendien zijn de nationale kosten van emissiereducties onder een nationaal plafond hoger dan onder een Europees plafond.

Toename emissieruimte voor Europese bedrijven

Daarnaast zijn verschillende maatregelen gericht op emissiereducties door Nederlandse ETS-bedrijven. De totale Europese emissies nemen echter niet af omdat de emissieruimte voor buitenlandse ETS-bedrijven dan juist weer toeneemt. Dit wordt ook wel het ‘waterbedeffect’ genoemd. Deze maatregelen kunnen wel bijdragen aan het realiseren van nationale klimaatdoelen op de langere termijn (na 2020). Bovendien leiden enkele GroenLinks maatregelen waarschijnlijk tot verplaatsing van Nederlandse energie-intensieve bedrijven naar het buitenland. Indien deze bedrijven zich buiten de Europese Unie vestigen, dan kunnen de emissies mondiaal gezien zelfs toenemen.

Verhoging aandeel hernieuwbare energie

Uit de quick assessment blijkt verder dat de beoordeelde GroenLinks maatregelen leiden tot een verhoging van het aandeel hernieuwbare energie tot (ten minste) 18% in 2020.

Meer informatie

Deze  publicatie is uitsluitend digitaal beschikbaar.