Betrokkenheid PBL bij brede heroverweging

02-04-2010 | Publicatie

Op verzoek van de voorzitters van de heroverwegingscommissies was het PBL als externe deskundige betrokken bij de werkgroepen Energie en klimaat, Leefomgeving en natuur, en Mobiliteit en water. Samen met het Centraal Planbureau (CPB) en enkele andere kennisinstituten (ECN en KiM) heeft het PBL kennis ingebracht in deze werkgroepen en commentaar geleverd op de besparingsvoorstellen van de betrokken ministeries. De uiteindelijke keuze en invulling van de besparingsvarianten ligt bij de werkgroepleden van de ministeries. De commissies, en niet de planbureaus, zijn verantwoordelijk voor de eindrapporten.

Beoordeling bezuinigingsvoorstellen

In hun beoordeling hebben de instituten voor verschillende bezuinigingsvoorstellen aangegeven wat de gevolgen zijn voor de leefomgeving en, zo mogelijk, voor de economie. Daarnaast hebben zij gekeken naar de mogelijke samenhang tussen verschillende voorstellen, de afwenteling van problemen op bijvoorbeeld andere partijen, en de gevolgen voor de langere termijn. De werkgroep Leefomgeving en natuur heeft de beoordeling van CPB en PBL integraal als bijlage opgenomen in zijn rapport. ECN en PBL hebben hun beoordelingen van de tijdens het proces door de werkgroep Energie en klimaat geopperde bezuinigingsvoorstellen gebundeld. De bezuinigingsvoorstellen van de werkgroep Mobiliteit en water zijn door de werkgroep als geheel beoordeeld, op basis van een voorstel van CPB, KiM en PBL.

Brede Heroverweging

De huidige economische en financiële crisis vraagt om herijking van het beleid. Ter voorbereiding van deze brede heroverweging stelde het kabinet-Balkenende IV in september 2009 op twintig beleidsterreinen werkgroepen in. Deze werkgroepen kregen de opdracht hun beleidsterrein te analyseren en concrete beleidsalternatieven te ontwikkelen voor de toekomst. Het ging er daarbij om fundamenteel na te denken over de ambities en idealen voor Nederland in de komende jaren, met als doel om met minder overheidsgeld zo mogelijk hetzelfde of meer te bereiken. In ieder geval moesten de werkgroepen een variant ontwikkelen die ten minste een besparing van 20% oplevert. De brede heroverweging heeft tot doel de politieke besluitvorming over de weg naar economisch en financieel herstel grondig voor te bereiden. Zij biedt input voor de komende verkiezingen, de formatie en het beleid van het volgende kabinet.

Meer informatie

Deze publicatie is uitsluitend digitaal beschikbaar.