Broeikasgasemissies in Nederland 1990-2006

28-08-2008 | Publicatie

Dit rapport bevat trendanalyses voor de uitstoot (emissie) van broeikasgassen in de periode 1990-2006 en documentatie van gebruikte berekeningsmethoden, databronnen en toegepaste emissiefactoren. Dit jaarlijkse rapport (National Inventory Report) over de Nederlandse inventarisatie van broeikasgasemissies is geschreven op verzoek van de Directie Klimaatverandering en Industrie van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer om te voldoen aan de rapportageverplichtingen van het Klimaatverdrag van de Verenigde Naties (UNFCCC) en van het Bewakingsmechanisme Broeikasgassen van de Europese Unie.

Emissieontwikkeling 1990-2006

De in het rapport gepresenteerde broeikasgasemissies zijn opgesteld volgens de IPCC definitie, dat wil zeggen: exclusief temperatuurcorrectie, CO2 van verbranding van biomassa, verandering landgebruik en bos (LULUCF) en internationale bunkeremissies (brandstof voor schepen en vliegtuigen).

In 2006 waren de totale broeikasgasemissies circa 3% lager dan in het basisjaar (1990, maar 1995 voor de gefluorideerde gassen), zie figuur 1. Ten opzichte van 2005 zijn de totale broeikasgasemissies met circa 2% gedaald, voornamelijk als gevolg van lagere emissies in de energiesector en de doorgaande daling van methaanemissie in de sector afvalverwerking.

In periode 1990-2006 zijn de emissies van koolstofdioxide (CO2) met ca. 8% toegenomen, terwijl de emissies methaan (CH4) en lachgas (N2O)-emissies met respectievelijk 36% en 15% afnamen. Van de fluorhoudende gassen (HFK, PFK en SF6), waarvoor 1995 het referentiejaar is, nam de totale emissie met circa 76% af. De HFK- en PFK-emissies namen met respectievelijk 73% en 84% af in 2006 ten opzichte van 1995, terwijl de emissies van SF6 daalden met 29%.

Figuur: Broeikasgassen: emissieniveaus, bijdragen per gas en emissietrends, 1990-2006; 2006 waren de totale broeikasgasemissies circa 3% lager dan in het basisjaar (1990, maar 1995 voor de gefluorideerde gassen)

Figuur: Broeikasgassen: emissieniveaus, bijdragen per gas en emissietrends, 1990-2006.

Wijziging ten opzichte van de vorige rapportage

Het Nationaal systeem wordt gebruikt voor het berekenen van het Nederlandse emissieplafond onder het Kyotoprotocol. In 2007 heeft een team van experts van het Klimaatverdrag het 'Nationaal systeem broeikasgassen' beoordeeld (review). Deze review heeft geleid tot een aantal wijzigingen in berekeningsmethoden. De wijzigingen hebben betrekking op de hele emissiereeks (waaronder ook het basisjaar). De totale broeikasgasemissie neemt door de herberekeningen in het basisjaar (1990/1995) af met 1,4 Mton CO2-equivalenten en in 2005 met 0,3 Mton CO2‑equivalenten.

IPCC-voorschriften

De emissies zijn berekend volgens de voorschriften van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Volgens deze voorschriften worden de emissies door verbranding van biomassa (hout, organisch afval, maar ook biogas) niet meegeteld. Door hun kort-cyclische aanwezigheid in de atmosfeer dragen ze niet bij tot een verhoging van de CO2-concentratie. Bij N2O worden de emissies door biogene processen in het oppervlaktewater wel meegenomen.