Demografische verandering en verstedelijking

01-04-2016 | Publicatie

De toekomstige vraag naar parkeren hangt samen met het autobezit in de toekomst. Regionale demografische ontwikkelingen spelen een relatief belangrijke rol in de omvang van dat toekomstige autobezit. Daarbij zijn verschillende scenario’s denkbaar. Groei van de bevolking is enerzijds niet vanzelfsprekend meer, maar kan ook nog flink doorzetten. Verdere verstedelijking en concentratie in de Randstad, de actuele trend, lijkt aannemelijk. Maar ook  dat proces kan vertragen of mogelijk zelfs omkeren.

Autobezit neemt toe, gestimuleerd door bevolkingsgroei en welvaartsgroei

De WLO-scenario’s  (Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving van het PBL en het CPB) voorzien een groei van het autopark in Nederland van 7,7 miljoen personenauto’s in 2010 tot 10,4 miljoen auto’s in 2050 in het hoge scenario en tot 8,5 miljoen auto’s in het lage scenario.

Uit onderzoek blijkt dat het grootste aandeel van de groei van het autopark wordt verklaard door demografische ontwikkelingen en welvaartsontwikkelingen. Bevolkingsgroei leidt tot meer auto’s. Huishoudensverdunning kan dit nog versterken omdat het autobezit per persoon in kleinere huishoudens groter is. Verder neemt het autobezit onder oudere huishoudens toe: ouderen blijven tot hogere leeftijd vitaal en actief en hebben vaker dan vroeger een rijbewijs. Het aandeel mensen met een auto neemt ook toe door stijging van inkomens.

Hogere autokosten en verstedelijking remmen groei autobezit

Veranderingen in de kosten van autobezit en autorijden remmen de groei enigszins af, in het hoge scenario vooral doordat auto’s door scherpe emissie-eisen duurder worden en in het lage scenario vooral door relatief hogere gebruikskosten. Ook sterkere verstedelijking dempt de groei iets. In een meer stedelijke omgeving ligt het autobezit namelijk lager.

Vexpansie, een vakblad voor parkeerprofessionals, heeft het PBL gevraagd om een bijdrage te schrijven over trends in demografie en verstedelijking. Dit artikel is onderdeel van een serie artikelen over trends en ontwikkelingen die van invloed zijn op de parkeermarkt.