Dimmen geluidplafonds verkeerslawaai?

15-03-2010 | Publicatie

Om de geluidsoverlast die het groeiende verkeer veroorzaakt aan banden te leggen wil het Rijk vanaf 2011 geluidplafonds langs rijkswegen en hoofdspoorwegen instellen. Eén miljoen huizen moeten zo beter beschermd worden tegen verkeerslawaai. Vooruitlopend op de kamerbehandeling van het wetsvoorstel onderzocht het Planbureau voor de Leefomgeving in 2009 wat er van de instelling van de geluidproductieplafonds in het nieuwe beleid te verwachten valt. Uit deze studie komen verschillende handelingsopties naar voren.

De instelling van geluidproductieplafonds langs rijkswegen zorgt in de meeste gevallen voor minder (ernstige) hinder dan onder het huidige beleid het geval zou zijn geweest. Bij ongunstige ontwikkeling van het verkeerslawaai nemen de kosten van het geluidbeleid wel sterk toe (ten opzichte van de kosten onder voortgezet huidig beleid). Het nieuwe geluidbeleid lijkt de omwonenden dus meer zekerheid te bieden dat de geluidhinder niet sterk zal toenemen. Er worden in het nieuwe beleid op meer plaatsen geluidmaatregelen getroffen. Doordat streefwaarden in de nieuwe regeling veranderen (lees: versoepelen), zijn de geluidmaatregelen die zullen worden getroffen soms minder zwaar dan in de huidige wetgeving. Per saldo worden vaker maatregelen getroffen, maar zijn de maatregelen lichter.