Effect van bronmaatregelen in de veehouderij op de stikstofdepositie

Warme sanering in de varkenshouderij en eiwitarm veevoer

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu maakt in samenwerking met het Planbureau voor de Leefomgeving een quickscan van het effect op de depositie van stikstof als gevolg van twee maatregelen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het gaat om een maatregel die warme sanering van de varkenshouderij teweegbrengt en een maatregel waardoor eiwitarmer veevoer verplichtend gangbaar wordt. Deze notitie beschrijft een inschatting van het effect van deze twee maatregelen.

Deze notitie is opgesteld door het PBL in de rol van kennisleverancier aan tafel ten behoeve van  de projectgroep Bronmaatregelen Stikstofreductie. De notitie heeft niet de interne kwaliteitstoets doorlopen die PBL-producten gebruikelijk kenmerkt.

Auteurs

PBL Auteurs
Gert Jan van den Born

Kenmerken

Publicatietitel
Effect van bronmaatregelen in de veehouderij op de stikstofdepositie
Publicatiesubtitel
Warme sanering in de varkenshouderij en eiwitarm veevoer
Publicatiedatum
15 november 2019
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
9
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
3970