Emissiefactoren 2013

TNO en het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) publiceren jaarlijks cijfers over de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen door het wegverkeer in Nederland. Deze cijfers, de ‘emissiefactoren’ geven de uitstoot van een aantal luchtverontreinigende stoffen weer per afgelegde kilometer voor een gemiddelde verkeersstroom. De gegevens worden gebuikt in verspreidingsmodellen, waarmee kan worden berekend wat de bijdrage is van de uitstoot van het wegverkeer aan concentraties van luchtverontreinigende stoffen in de buurt van verkeerswegen.

De emissiefactoren worden conform de Regeling Beoordeling Luchtkwaliteit 2007 jaarlijks voor 15 maart openbaar gemaakt door de minister van Infrastructuur en Milieu (IenM). De huidige rapportage beschrijft de emissiefactoren die in maart 2013 zijn gepubliceerd.

Overeenkomsten en verschillen met de rapportage uit 2012

De nieuwe emissiefactoren voor de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) door licht wegverkeer in 2015 zijn hoger dan de emissiefactoren die berekend zijn in de rapportage van vorig jaar. Uit metingen van TNO blijkt namelijk dat moderne diesel-personen- en bestelauto’s, die voldoen aan de Euro-5 emissienormen voor de uitstoot van schadelijke stoffen door nieuwe personenauto’s en bestelauto’s die sinds september 2009 stapsgewijs zijn ingevoerd, meer NOx uitstoten dan op basis van de emissienorm werd verwacht.

Voor middelzware en zware vrachtauto’s geldt het omgekeerde: de NOx-uitstoot van recente Euro-V normen voor uitstoot van schadelijke stoffen door zware voertuigen (vrachtauto’s, trekkers en autobussen), die sinds 2008 stapsgewijs zijn ingevoerd, vrachtauto’s is lager dan metingen aan eerdere generaties Euro-V vrachtauto’s lieten zien. Als gevolg van deze nieuwe inzichten zijn in de huidige rapportage de NOx-emissiefactoren voor het zichtjaar 2015 iets lager voor de voertuigcategorieën middelzwaar en zwaar wegverkeer.

Bijdrage aan deze publicatie door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

TNO en het PBL zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de berekening van de emissiefactoren. TNO berekent jaarlijks gedetailleerde emissiefactoren voor enkele honderden typen voertuigen. PBL bepaalt de toekomstige samenstelling van het wegverkeer in Nederland, waarmee de gedetailleerde emissiefactoren worden gewogen tot geaggregeerde emissiefactoren voor licht, middelzwaar en zwaar wegverkeer.
 

Auteurs

Amber Hensema (TNO), Norbert Ligterink (TNO), Gerben Geilenkirchen (PBL)

Kenmerken

Publicatietitel
Emissiefactoren 2013
Publicatiedatum
16 Juli 2013
Publicatie type
Publicatie
Productnummer
1114