Emissiefactoren wegverkeer: wijzigingen en uitbreidingen 2021

TNO en het PBL publiceren periodiek cijfers over de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen door het wegverkeer in Nederland. Deze cijfers, de ‘emissiefactoren’, geven de uitstoot van een aantal luchtverontreinigende stoffen weer per afgelegde kilometer voor een gemiddelde verkeersstroom, nu en in de toekomst. De emissiefactoren worden gebruikt in verspreidings- en depositiemodellen ten behoeve van de berekening van concentraties van luchtverontreinigende stoffen in de buitenlucht en de depositie van stikstof op natuur. Dit rapport beschrijft de verschillende sets van emissiefactoren die in 2021 zijn vastgesteld.

Vastgestelde emissiefactoren

Het betreft de zogeheten SRM-emissiefactoren (standaardrekenmethoden) die jaarlijks op 15 maart via het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) worden gepubliceerd en een aantal specifieke leveringen voor de Integrale Mobiliteitsanalyse 2021 van IenW en voor berekeningen van de stikstofdepositie tot 2035.

Emissiefactoren dalen voor meeste stoffen

Uit de rapportage blijkt dat de uitstoot van milieuverontreinigende stoffen zoals fijnstof en stikstof per afgelegde kilometer relatief snel afneemt tot 2030. De nieuwe auto’s die het wagenpark instromen zijn aanzienlijk schoner dan de oude auto’s die door sloop of export uit het wagenpark verdwijnen. Dit komt door de Europese emissiewetgeving, die steeds strengere eisen stelt aan de uitstoot van nieuwe auto’s en door de groeiende verkoop van elektrische auto’s. Na 2030 zwakt het tempo waarin de emissiefactoren dalen af naarmate de relatief oude en vervuilende voertuigen in steeds grotere mate al uit de vloot zijn verdwenen. Door verdergaande elektrificatie blijft ook na 2030 sprake van een daling. De mate waarin is onzeker en varieert tussen de verschillende scenario’s die zijn gebruikt.

Bijdrage aan deze publicatie door het PBL

TNO en het PBL zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de berekening van de emissiefactoren. TNO berekent op basis van meetprogramma’s gedetailleerde emissiefactoren voor enkele honderden typen voertuigen. Het PBL raamt de toekomstige samenstelling van het wagenpark en het wegverkeer in Nederland waarmee de gedetailleerde emissiefactoren worden gewogen tot geaggregeerde emissiefactoren voor licht, middelzwaar en zwaar wegverkeer. De wagenparkprognoses in deze rapportage zijn afkomstig uit de Klimaat- en Energieverkenning 2020 (voor de zichtjaren 2025 en 2030) en uit de WLO (voor de zichtjaren 2035, 2040 en 2050). Het PBL heeft in oktober 2021 de Klimaat- en Energieverkenning 2021 uitgebracht. De nieuwe wagenparkprognoses uit die studie worden verwerkt in de volgende versie van de SRM- emissiefactoren.

Auteurs

PBL Auteurs
Gerben Geilenkirchen
Overige auteurs
Norbert E. Ligterink (TNO)
Emiel van Eijk (TNO)
Jessica M. de Ruiter (TNO)

Kenmerken

Publicatietitel
Emissiefactoren wegverkeer: wijzigingen en uitbreidingen 2021
Publicatiedatum
8 november 2021
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
33
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
4729