Emissieramingen luchtverontreinigende stoffen Nederland - Rapportage 2017

06-07-2017 | Publicatie

Jaarlijks actualiseert het PBL de ramingen voor de emissies van luchtverontreinigende stoffen met bijdragen van het RIVM. Deze ramingen geven de verwachte toekomstige ontwikkeling van emissies tot 2030. Deze notitie toont de actualisatie voor het rapportagejaar 2017, inclusief een korte toelichting op de belangrijkste veranderingen ten opzichte van de ramingen die gemaakt zijn in het kader van de Nationale Energieverkenningen uit 2015.

De overzichten geven ramingen voor 2020 en 2030 voor twee beleidsvarianten: bij doorwerking van vastgesteld beleid (V) en vastgesteld en voorgenomen beleid (VV). De toelichting betreft de emissieraming bij voorgenomen beleid (VV). Emissies van wegverkeer zijn berekend op basis van de brandstofafzet aan het wegverkeer. Deze rekenmethodiek is voorgeschreven door de EU.

De emissieramingen voor luchtverontreinigende stoffen worden jaarlijks geactualiseerd. Elke drie tot vier jaar worden de ramingen diepgaand geactualiseerd (volledige actualisatie) en in tussenliggende jaren gebeurt dit minder diepgaand (lichte actualisatie). Volledige actualisaties worden uitgevoerd in het kader van de Nationale Energieverkenningen NEV. De laatste volledige actualisatie is gedaan in het kader van de NEV 2015. Deze notitie geeft resultaten voor de lichte actualisatie van 2017.

Ramingen worden gebruikt in het nationale en Europese luchtkwaliteitsbeleid. Zo spelen de ramingen een belangrijke rol in de monitoring van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) en de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). In dat kader gebruikt het RIVM de ramingen bij het jaarlijks opstellen van grootschalige concentratie- en depositiekaarten Nederland (GCN en GDN). Ramingen worden ook gebruikt voor de jaarlijkse rapportages aan de EU en UNECE en voor de (ex-ante) toetsing aan de Europese reductieafspraken (NEC-richtlijn en Gothenburg-protocol).