Expertbijeenkomst minimum CO2-prijs en leveringszekerheid

21-12-2018 | Publicatie

Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) op 21 november j.l. een expertbijeenkomst georganiseerd met als doel om op basis van de beschikbare studies verder na te denken over de aandachtspunten bij invoering van een CO2-minimumprijs in de elektriciteitssector en de mogelijke prijspaden. Dit verslag geeft een samenvatting van de belangrijkste overwegingen en conclusies.

In het regeerakkoord van het kabinet is afgesproken om een minimum CO2-prijs voor de elektriciteitssector in te voeren en tevens om het gebruik van kolen voor de elektriciteitsproductie in 2030 uit te faseren. Als onderdeel van de voorbereiding van de invoering van een CO2-minimumprijs is onderzocht wat de effecten van deze maatregelen zijn op de elektriciteitsvoorziening. Dit onderzoek, uitgevoerd door Frontier Economics, laat zien dat invoering van een minimum CO2-prijs gevolgen kan hebben voor de marktpositie van de Nederlandse gascentrales.

Aan de elektriciteitstafel van het klimaatakkoord is de minimum CO2-prijs ook uitgebreid aan bod gekomen. De betrokken partijen hebben in het voorstel voor hoofdlijnen van een klimaatakkoord een vijftal varianten opgenomen. De inzet van het kabinet is om het besluit over een minimum CO2-prijs onderdeel te maken van het te sluiten klimaatakkoord maar bij de vormgeving ervan rekening te houden met de risico’s voor de leveringszekerheid.

Tijdens de discussie is een aantal modellen voor een CO2-minimumprijs voorgesteld die in het verslag terug te vinden zijn.