Grootschalige concentratie- en depositiekaarten Nederland. Rapportage 2016

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) presenteert jaarlijks een update van kaarten waarin de concentraties van luchtverontreinigende stoffen in Nederland tot 2030 worden weergegeven. Ditzelfde wordt ook gedaan voor de mate waarin stikstof op de bodem neerslaat. Het PBL doet onder andere de ramingen van de emissies.

De Grootschalige Concentratie- en Depositiekaarten Nederland (GCN/GDN) worden gebruikt voor de monitoring van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) en de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Hiermee worden onder andere de effecten van ruimtelijke plannen getoetst.

Het PBL doet de ramingen van de emissies in het GCN-kader en stelt samen met TNO de uitstoot door verkeer vast voor berekeningen van luchtkwaliteit. Daarnaast levert het PBL inhoudelijke ondersteuning en advies op het gebied van fijn stof.

Stikstofoxidenconcentraties veelal lager

De gemeten concentraties stikstofdioxide (NO2) zijn in 2015 gedaald ten opzichte van 2014, waarschijnlijk als gevolg van lagere emissies en meteorologische omstandigheden, zoals temperatuur en overheersende windrichting.

Ramingen van concentraties uitgekomen

Sinds 2006 is jaarlijks berekend wat de verwachte stikstofdioxideconcentraties in het peiljaar 2015 zouden zijn. De ramingen blijken goed overeen te komen met de gemeten waarden in 2015. De berekende concentraties gaven dus een betrouwbare verwachting van de werkelijke concentraties. De lokaal getroffen maatregelen om aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit te voldoen blijken daarmee realistisch te zijn geweest. Op enkele plekken waren de gemeten concentraties hoger dan vorig jaar was geraamd; onder andere op specifieke plekken in de havens van Rotterdam, waar goederen worden overgeslagen.

Emissiefactoren voor wegverkeer in Nederland

TNO en het PBL publiceren jaarlijks cijfers over de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen door het wegverkeer in Nederland. Deze cijfers, de ‘emissiefactoren’, geven de uitstoot van een aantal luchtverontreinigende stoffen weer per afgelegde kilometer voor een gemiddelde verkeersstroom. De gegevens worden gebuikt in verspreidingsmodellen, waarmee kan worden berekend wat de bijdrage is van de uitstoot van het wegverkeer aan concentraties van luchtverontreinigende stoffen in de buurt van verkeerswegen. De emissiefactoren worden conform de Regeling Beoordeling Luchtkwaliteit 2007 jaarlijks voor 15 maart openbaar gemaakt door de minister van Infrastructuur en Milieu (IenM).

De huidige rapportage beschrijft de emissiefactoren die in maart 2016 zijn gepubliceerd. De methoden waarmee de emissiemetingen door TNO worden uitgevoerd en vervolgens door TNO en PBL worden verwerkt tot emissiefactoren zijn beschreven in deze rapportage ‘Assessment of road vehicle emissions: methodology of the Dutch in-service testing programmes’.
 

Auteurs

G.J.M. Velders, J.M.M. Aben (RIVM), G.P. Geilenkirchen (PBL), H.A. den Hollander, L. Megens, E. van der Swaluw, W.J. de Vries, M.C. van Zanten (RIVM)

Kenmerken

Publicatietitel
Grootschalige concentratie- en depositiekaarten Nederland. Rapportage 2016
Publicatiedatum
7 Juli 2016
Publicatie type
Publicatie
Productnummer
2462