Het effect van meer thuiswerken op autogebruik op de middellange termijn

19-11-2020 | Artikel

Thuiswerken wordt steeds gebruikelijker. De coronacrisis heeft sinds maart 2020 de mate van thuiswerken nog eens flink vergroot. Veel mensen die die voor de crisis nog niet of slechts incidenteel deden, zijn dit structureel gaan doen. Verschillende onderzoeken voorspellen dat mensen ook na de coronacrisis meer zullen blijven thuiswerken. In deze paper wordt op basis van literatuurstudie uiteengezet wat het middellange effect is van thuiswerken op autogebruik.

Structurele gevolgen voor de mobiliteit

In vrijwel elke beschouwing van de mogelijke structurele gevolgen van de coronacrisis op de mobiliteit wordt het thuiswerken genoemd. Voor de Klimaat en Energieverkenning (KEV) is dit relevant, omdat een reductie in het autogebruik zal leiden tot lagere CO2-uitstoot.

Gedrag bepaalt of aantal autokilometers afneemt

Thuiswerken beïnvloedt het mobiliteitsgedrag van mensen en leidt tot een afname van het aantal woon-werkritten. Empirisch onderzoek van het afgelopen decennium laat echter zien dat er ook neveneffecten kunnen plaatsvinden waardoor de reductie in gemaakte kilometers (deels) teniet gedaan worden.

We concluderen dat meer thuiswerken kan leiden tot een afname van het aantal woon-werkritten, betere spreiding van autokilometers over de dag en een reductie van de files. Of het op termijn ook tot een reductie in het totaal aantal autokilometers leidt is onzeker en afhankelijk van gedragsreacties.