Het Klimaatakkoord: effecten en aandachtspunten

Op 28 juni 2019 heeft het kabinet het Klimaatakkoord gepresenteerd. Het Klimaatakkoord omvat een groot aantal instrumenten of voorstellen daartoe in verschillende mate van uitwerking, gericht op het realiseren van het in de Klimaatwet vastgelegde streefdoel de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 49% te reduceren ten opzichte van 1990. Het kabinet en de Tweede Kamer hebben het PBL verzocht de effecten van het akkoord te analyseren, in samenhang met de Klimaat- en energieverkenning (KEV) 2019.

Effect Klimaatakkoord groter, maar doel 49% wordt naar verwachting niet gehaald

De policy brief ‘Het Klimaatakkoord: effecten en aandachtspunten’ geeft invulling aan dit verzoek, door in te gaan op twee hoofdvragen. Enerzijds onderzoekt de studie of met Klimaatakkoord meer emissiereductie kan worden gerealiseerd dan met het ontwerp Klimaatakkoord. Het antwoord daarop is bevestigend. Anderzijds geeft de studie antwoord op de vraag of het doel van 49% emissiereductie bij uitvoering van het akkoord bereikt wordt. Ondanks het grotere effect is het antwoord op deze vraag negatief. De studie concludeert dan met het akkoord een reductie van 43% - 48% bereikt kan worden. Naast het kwantitatieve gedeelte biedt de policy brief enkele belangrijke aandachtspunten voor de uitvoeringsfase van het akkoord. De studie bouwt voort op de KEV 2019, die gelijktijdig met deze studie verschijnt, en op de analyse van het ontwerp Klimaatakkoord, die het PBL in maart 2019 publiceerde.

Samen met de policy brief, verschijnt een achtergronddocument bij de studie, dat nadere toelichting geeft op de resultaten. In een separate notitie zijn de effecten op de Nederlandse energiebalans en het aandeel hernieuwbare energie weergegeven.

Bijdrage van belastingplan aan de CO2-effecten klimaatakkoord

Vanwege het wetgevingsoverleg Belastingplan 2020 – wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord in de Tweede Kamer op 28 oktober heeft het ministerie van Financiën het PBL verzocht voorafgaand aan de publicatie van de policy brief, de bijdrage te beschrijven van negen instrumenten uit het Belastingplan aan de CO2-effecten van het Klimaatakkoord. Deze beschrijving is grotendeels kwalitatief van aard en is in een separate notitie vervat.

Auteurs

PBL Auteurs
Michiel Hekkenberg Jos Notenboom

Kenmerken

Publicatietitel
Het Klimaatakkoord: effecten en aandachtspunten
Publicatiedatum
1 november 2019
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
29
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
3806