Identificatie van de indirecte effecten van de productie van bio-energie

18-02-2010 | Publicatie

Bio-energie biedt mogelijkheden om broeikasgasemissies reduceren. De teelt van biomassa kan echter uitbreiding van het landbouwareaal betekenen. Dit kan leiden tot extra broeikasgasemissies en verlies van biodiversiteit. Deze en andere indirecte effecten kunnen het emissievoordeel deels of geheel teniet doen. Door verbetering van de efficiëntie in de landbouw kunnen deze negatieve effecten worden beperkt.

Biobrandstof niet altijd goed voor milieu

Indirecte broeikasgasemissies

Bio-energie biedt mogelijkheden om broeikasgasemissies te reduceren. Productie en consumptie van bio-energieproducten, zoals transportbrandstoffen, veroorzaken verschillende indirecte effecten, zoals uitbreiding van het landbouwareaal en veranderingen in de prijzen van voedsel, veevoer en olie. Deze indirecte veranderingen leiden tot extra broeikasgasemissies en verlies van biodiversiteit. Zij kunnen het emissievoordeel deels of geheel teniet doen. Intensivering van de gehele landbouwproductie is een manier om ongewenste landuitbreiding te minimaliseren. Echter intensivering door verhoogd gebruik van kunstmest kan ook leiden tot hogere broeikasgasemissies. De focus bij intensivering moet daarom zijn om de efficiëntie van kunstmest te verhogen.

Indirecte effecten in criteria

De directe broeikasgasemissies van bio-energie zijn meetbaar en zijn de verantwoordelijkheid van de producenten. Indirecte effecten zijn veel minder gemakkelijk te kwantificeren en zijn moeilijker toe te schrijven aan producenten of consumenten. Daarom, anders dan bij vele van de directe effecten, zijn indirecte effecten geen onderdeel van de huidige duurzaamheidscriteria van het EU-beleid. Toevoegen van indirecte effecten aan de criteria is ingewikkeld, omdat dat deze effecten – in tegenstelling tot de directe effecten – variabel zijn in tijd en ruimte. Bijvoorbeeld als de voedselconsumptie of de landbouwproductie veranderen, heeft dat invloed op de indirecte effecten van bio-energie. Deze variatie ligt buiten de invloed van de producenten.