Indirecte baten van klimaatbeleid

15-02-2009 | Publicatie

Streng mondiaal klimaatbeleid leidt tot een forse verbetering van de lokale luchtkwaliteit en daarmee tot minder gezondheidsverlies. Maatregelen om in 2050 de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen te verlagen tot 50% van het niveau in 2005 kunnen de vroegtijdige sterfte door chronische blootstelling aan luchtvervuiling verminderen met 20-40%. De verbetering van de luchtkwaliteit als gevolg van klimaatbeleid zal sneller zichtbaar zijn in de OESO-landen (vooral in de VS) en pas later in ontwikkelingslanden. Dat blijkt uit het rapport “Co-benefits of climate policy”, van het Planbureau voor de Leefomgeving, dat vandaag verschijnt. Het planbureau voerde deze studie uit in opdracht van de OESO.

Mondiaal klimaatbeleid leidt tot verbetering van luchtkwaliteit

Synergie tussen luchtvervuiling en klimaatverandering

De verbranding van fossiele energie leidt tot klimaatverandering én luchtvervuiling. De OESO veronderstelt daarom dat een mondiaal klimaatbeleid bijkomende voordelen zou kunnen hebben voor de vermindering van luchtvervuiling en de daarmee gepaard gaande positieve gevolgen voor de gezondheid. Die mogelijke bijkomende voordelen kunnen landen een extra prikkel geven om mee te doen aan een toekomstig klimaatverdrag. Uit de studie van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat er inderdaad synergie bestaat tussen de beleidsterreinen. Een geïntegreerde aanpak van klimaatverandering en luchtvervuiling vermindert de kosten van beleid, en leidt tot een netto welvaartswinst op mondiaal niveau.

De voordelen van wereldwijde uniforme klimaatbeprijzing zullen op de middellange termijn al zichtbaar zijn in de rijke, OESO-landen en op de wat langere termijn ook buiten de OESO. In ontwikkelingslanden echter wegen de kosten van zo’n wereldwijd uniform klimaatbeleid vooralsnog niet op tegen de baten van luchtkwaliteit. Het PBL-rapport laat bovendien zien dat in deze landen de luchtkwaliteit goedkoper verbeterd worden door het voeren van gericht streng luchtbeleid.

Prikkel onvoldoende

Ofschoon de indirecte baten van klimaatbeleid – namelijk een verbetering van de luchtkwaliteit en gezondheid – een extra prikkel zouden kunnen zijn voor landen om mee te doen aan een toekomstig klimaatverdrag, zijn deze te klein om de kosten van het klimaatbeleid te overtreffen. In China zullen bijvoorbeeld de kosten van het klimaatbeleid in 2050 – leidend tot een 80% vermindering van broeikasgassen ten opzichte van het basispad zonder beleid - gelijk zijn aan 6,5% van het BBP. Terwijl de luchtbaten dan gelijk zullen zijn aan 4,5% van het BBP. Wel moet aangetekend worden dat deze baten via een meer gericht luchtbeleid ook gerealiseerd kunnen worden. In China kan in 2050 met 1,8% van het BBP dezelfde luchtbaten worden behaald door gericht luchtbeleid.

Streng luchtbeleid

Deze studie laat ook zien dat streng luchtbeleid op zijn beurt kan leiden tot vermindering van de uitstoot broeikasgassen. Als in China bijvoorbeeld zo’n streng luchtbeleid erop gericht is om in 2050 70% van de vroegtijdige sterfgevallen door luchtvervuiling te vermijden (ten opzichte van een basispad zonder beleid), dan zal dit beleid het BBP in 2050 met 7% verlagen. De luchtbaten zijn in dat geval gelijk aan 7,5% van het BBP, terwijl de uitstoot van broeikasgassen in dat geval 40% lager uitvallen.