Klimaatneutrale zeescheepvaart in 2050

Een verkenning van beelden en paden daar naartoe

De transitie naar een klimaatneutrale zeescheepvaart vereist een grote inzet van hernieuwbare brandstoffen. Welke brandstoffen dit zijn, valt nog niet te zeggen. De energietransitie in de zeescheepvaart staat nog aan het begin. Er zijn verschillende technologie├źn in ontwikkeling die nog in de praktijk moeten worden getest. Energiebesparing kan ook een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van de klimaatimpact van de zeevaart.

Om de nationale en internationale klimaatdoelen voor 2050 binnen bereik te brengen zal de uitstoot van broeikasgassen door de zeescheepvaart moeten worden teruggedrongen. In deze studie verkennen PBL, TNO en CE Delft paden naar een klimaatneutrale zeescheepvaart vanuit Nederland in 2050. Op basis van deze paden zijn kansen, uitdagingen en handelingsperspectieven voor Nederlandse beleidsmakers en andere stakeholders in beeld gebracht.

Twee paden naar klimaatneutraal

De studie schetst twee paden naar een klimaatneutrale zeevaart in 2050. In het ene pad spelen biobrandstoffen een hoofdrol, in het andere pad zijn dat synthetische brandstoffen. Het is nog te vroeg om aan te geven in welke vorm deze brandstoffen aan boord wordt opgeslagen (bijvoorbeeld een duurzame vorm van diesel, waterstof, methanol of ammoniak). Belangrijke afwegingen zijn bijvoorbeeld kosten, veiligheid of milieueffecten. In beide paden is ook een belangrijke rol weggelegd voor energiebesparing, zowel door operationele maatregelen als door technische oplossingen. Er is nog een relatief groot besparingspotentieel in de zeevaart. Het benutten daarvan kan een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van de klimaatimpact.

Belangrijkrijke uitdagingen en handelingsperspectieven

De paden naar klimaatneutrale zeevaart gaan gepaard met uitdagingen op het gebied van regelgeving, technologieontwikkeling, aanbod van brandstoffen en financiering. Op mondiaal niveau zijn ambitieuze klimaatdoelen vastgesteld voor de zeevaart, maar de bijbehorende regelgeving wordt nog ingevuld. De technologie├źn die in beeld zijn voor verduurzaming zijn nog in ontwikkeling. Om die grootschalig in te zetten moeten stappen worden gezet in bijvoorbeeld het opdoen van praktijkervaring in proefprojecten. Daarnaast is het cruciaal dat het aanbod van hernieuwbare brandstoffen snel toeneemt om de transitie mogelijk te maken. Ten slotte is financiering nodig voor de transitie. Hier ligt een rol voor de overheid, maar ook voor private partijen zoals banken en verladers.

Klimaatneutrale mobiliteit in 2050

Deze studie maakt onderdeel uit van een breder onderzoek naar hoe klimaatneutrale mobiliteit in en vanuit Nederland in 2050 eruit kan zien. PBL en TNO hebben voor vier vervoerswijzen in kaart gebracht hoe paden naar klimaatneutraal in 2050 zouden kunnen verlopen en welke uitdagingen die met zich meebrengen. De bevindingen uit deze studies zijn gebundeld in een overkoepelende rapportage waarin de belangrijkste lessen voor het mobiliteitssysteem als geheel worden getrokken

Auteurs

PBL Auteurs
Gerben Geilenkirchen
Overige auteurs
J. Harmsen (TNO)
R. Verbeek (TNO)
J. Faber (CE Delft)
E. van den Toorn (CE Delft)

Kenmerken

Publicatietitel
Klimaatneutrale zeescheepvaart in 2050
Publicatiesubtitel
Een verkenning van beelden en paden daar naartoe
Publicatiedatum
26 maart 2024
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
72
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
5221