Kortetermijnraming voor emissies en energie in 2020

De kortetermijnraming (KTR) geeft inzicht in de verwachte ontwikkelingen in relatie tot de drie belangrijkste klimaat- en energiedoelen van Nederland in 2020. Deze raming is opgesteld op verzoek van het kabinet en de Borgingscommissie van het Energieakkoord.

De KTR spitst zich toe op de volgende drie klimaat- en energiedoelen van Nederland in 2020:

  1. de uitstoot van broeikasgassen moet in 2020 met 25% zijn gereduceerd ten opzichte van 1990 (Urgenda-vonnis);
  2. hernieuwbare energie heeft een aandeel van 14% in het bruto eindverbruik in 2020 (EU-doel voor Nederland);
  3. een additionele energiebesparing van 100 petajoule in 2020 op het finale energieverbruik (Energieakkoord 2013).

In de kortetermijnraming worden de nieuwe inzichten vergeleken met die uit de NEV 2017. De onzekerheden in de ramingen worden ook nader toegelicht.

De reductieopgave voor broeikasgassen uit de Urgenda-zaak is niet binnen bereik

De geraamde uitstoot van broeikasgassen in 2020 ligt naar verwachting 21% lager dan in 1990 [met een bandbreedte van 17-24%]. Die reductie valt daarmee lager uit dan het doel van 25% dat door de rechter aan de Nederlandse staat is opgelegd in de Urgenda-zaak. In absolute emissies uitgedrukt rest er in 2020 een reductieopgave voor broeikasgassen van 9 [2-17] megaton CO2-equivalenten.

Aandeel hernieuwbare energie groeit tot 2020, maar niet voldoende voor EU-doel

Het aandeel hernieuwbare energie groeit naar verwachting van 6,6% in 2017 naar 12,2% in 2020, met een bandbreedte van 11 tot 13%. Het Europese doel voor Nederland van 14% in 2020 is daarmee niet binnen bereik.

Besparingsdoel Energieakkoord 100 PJ in 2020 wordt waarschijnlijk niet gehaald

De finale energiebesparing als gevolg van de maatregelen uit het Energieakkoord komt in deze raming uit op 81 [52-108] petajoule in 2020. Hieruit volgt dat met het huidige beleidspakket het doel van 100 petajoule in 2020 waarschijnlijk niet wordt gehaald.

De ‘Kortetermijnraming voor emissies en energie in 2020’ is tot stand gekomen in samenwerking met ECN part of TNO en RIVM.

Auteurs

Pieter Hammingh (red.)

Kenmerken

Publicatietitel
Kortetermijnraming voor emissies en energie in 2020
Publicatiedatum
25 januari 2019
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
3430