Kosten en baten van klimaatadaptatie en -mitigatie

05-03-2014 | Publicatie

Klimaatverandering kan grote gevolgen hebben. Om die het hoofd te bieden kan worden gekozen voor het aanpassen aan die gevolgen (adapteren) en voor het beperken van de klimaatverandering (mitigeren). Klimaatmitigatie verlaagt het risico op onzekere, maar potentieel hoge klimaatschade en de gevolgen van het falen van optimaal adaptatiebeleid. Op de lange termijn worden de baten van mitigatie hoger geschat dan de kosten.

Mitigatie verlaagt op lange termijn de risico’s op catastrofale gebeurtenissen

Timing en onzekerheid spelen een cruciale rol bij de kosten en baten van mitigatie en adaptatie. De baten van mitigatie vinden decennia na de kosten ervan plaats en de baten zijn veel onzekerder dan de kosten. Tevens is de schade ongelijk verdeeld, waarbij de schade in de armste landen het hoogst is.

Mondiale adaptatiekosten worden ingeschat op circa 100 miljard dollar per jaar in de eerste helft van de 21e eeuw. In de tweede helft van de eeuw stijgen naar verwachting zowel de klimaatschade als de adaptatiekosten sterk als er geen mitigatie plaatsvindt. Dit verklaart waarom analyses waarin niet wordt gekeken naar de waarschijnlijke klimaatschade, maar naar de mogelijke risico’s gebaseerd op het voorzorgsprincipe, stringent mitigatiebeleid aanbevelen.