KOTERPA 2.0: Ramingsmodel voor het personenautopark en zijn gebruik

Met KOTERPA 2.0 kan het PBL de samenstelling van het personenautopark en zijn gebruik naar brandstofsoorten en autoleeftijden ramen. Dit is van belang om de milieueffecten van het personenautoverkeer te bepalen zoals de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen en CO2. In dit rapport worden de afzonderlijke modelonderdelen en de historische gegevensreeksen beschreven die voor de modellering zijn gebruikt. Voor 2 beleidsvarianten van de Nationale Energieverkenning 2016 (NEV) zijn de samenstelling van het autopark en de verkeersprestaties geraamd voor de jaren 2016-2030.

Uitstoot fijnstof dieselauto’s halveert, uitstoot stikstofoxiden daalt langzamer

Tussen 2014 en 2020 halveert de gemiddelde hoeveelheid fijn stof (uitgestoten via de uitlaat) per voertuigkilometer voor personenauto’s op diesel. Daardoor worden dieselauto’s wat fijnstofuitstoot per voertuigkilometer betreft even schoon als benzineauto’s. Dit geldt niet voor de uitstoot van stikstofoxiden. Omdat de uitstoot van stikstofoxiden van dieselauto’s maar langzaam afneemt zullen dieselauto’s in 2020 ongeveer 8 maal zoveel stikstofoxiden per voertuigkilometer uitstoten als benzineauto’s.

Toename aandeel autoparken op alternatieve brandstofsoorten

Nieuw in KOTERPA 2.0 is dat in de berekeningen naast onderscheid naar conventionele brandstofsoorten (benzine, diesel, lpg) ook onderscheid wordt gemaakt naar alternatieve brandstofsoorten (plug-in hybriden met benzine of diesel, volledig elektrisch, waterstof en aardgas).

De NEV-beleidsvariant met alleen het vastgestelde beleid bevat de wetgeving van de Wet Uitwerking Autobrief II en de aanscherping van de CO2-emissienorm voor nieuwe personenauto’s naar gemiddeld 95 gram CO2-uitstoot per kilometer in 2021. Deze beleidsvariant leidt tot een klein aandeel van de parken die op alternatieve brandstofsoorten rijden. Zo worden de aandelen van de plug-in hybriden met benzine als tweede brandstof en van de volledig elektrische auto’s in 2030 geraamd op elk slechts 1% van het totale personenautopark.

In de NEV-beleidsvariant met het voorgenomen beleid wordt de door de Europese Unie voorgenomen aanscherping van de CO2-emissienorm voor nieuwe personenauto’s naar gemiddeld 73 gram CO2-uitstoot per kilometer in 2025 meegenomen. Deze beleidsvariant leidt tot grotere aandelen van de alternatieve brandstofsoorten. De raming van de aandelen van de plug-in hybriden met benzine als tweede brandstof en van de volledig elektrische auto’s komt dan in 2030 uit op respectievelijk 7% en 2% van het totale autopark.
 

Auteurs

Michel Traa, Gerben Geilenkirchen

Kenmerken

Publicatietitel
KOTERPA 2.0: Ramingsmodel voor het personenautopark en zijn gebruik
Publicatiedatum
6 januari 2017
Publicatie type
Publicatie
Productnummer
2590