Levering van publieke diensten door de landbouw: belangrijke vragen voor effectief en efficiënt beleid

14-10-2013 | Publicatie

Landbouw levert niet alleen voedsel maar ook publieke goederen, zoals landschap en boerennatuur. De levering van deze publieke goederen staat door verschillende ontwikkelingen, zoals intensivering, vaak onder druk. De overheid kan door gerichte betalingen de levering van deze publieke goederen verbeteren, maar heeft daarvoor wel geschikte informatie nodig. Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) heeft deze informatie in kaart gebracht.

Een ‘optimaal’ niveau van levering van publieke diensten hangt zowel af van de maatschappelijke vraag naar deze diensten, als van het aanbod ervan. Zowel de vraag als het aanbod kunnen in de loop der tijd verschuiven. Zo was tot 50 jaar geleden de aanwezigheid van weidevogels een bijproduct van de landbouw, tegenwoordig betaalt de overheid boeren voor de zorg voor deze vogels. Om zowel aanbod als vraag naar publieke diensten goed te kennen, is goede, ruimtelijk specifieke informatie noodzakelijk. Dit artikel biedt een conceptueel kader om te bepalen welke informatie nodig is. Een alternatieve weg om vraag en aanbod beter met elkaar in verband te brengen, is een interactieve benadering met wetenschappers, boeren, beleidsmakers en politici.