Modelbenadering effecten Gemeenschappelijk Landbouwbeleid op biodiversiteit in EU-landbouwgebieden

15-09-2013 | Publicatie

Vergroening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie (EU) draagt bij aan de doelen van de biodiversiteitsstrategie van de EU. Een modelcombinatie kan de effecten van beleidsmaatregelen uit het GLB op biodiversiteit in landbouwgebieden berekenen, tegelijk met de effecten op landbouwproductie, -inkomens en –prijzen. Landgebruik en intensiteit van landgebruik verbinden de modellen met elkaar.

Combinatie van CAPRI en BIOSCORE

De combinatie van modellen (figuur 1) kan worden ingezet om integrale analyses te maken van economische en biodiversiteitseffecten van GLB-scenario’s, inclusief verschuivingen tussen regio’s. De economische analyse wordt uitgevoerd met het economische model CAPRI (Common Agricultural Policy Regionalised Impact Modelling System). Gegevens over landgebruik en stikstofgebruik, berekend met CAPRI, worden gecombineerd tot klassen met uiteenlopende intensiteiten van landgebruik. Gegevens over soorten en hun gevoeligheid voor milieudruk uit het Europese instrument voor biodiversiteitsanalyse BIOSCORE zijn gebruikt om het effect van maatregelen op biodiversiteit in het landbouwgebied te bepalen. Er zijn gegevens toegepast van 132 soorten die afhankelijk zijn van boerenland, met een spreiding over vogels, zoogdieren, amfibieën, reptielen en vaatplanten.

Bitmap-bestand en/of alternatieve tekst ontbreekt (0020_002s_adhoc_01_nl). Figuur wordt niet weergegeven! Aub. corrigeren.

Mogelijkheden van gecombineerde modellering

Dit artikel laat de mogelijkheden van de combinatie van modellen zien met twee voorbeeldscenario’s, met 2020 als zichtjaar. Daarnaast is een referentiescenario ontwikkeld. In een van de scenario’s  (figuur 2) laten boeren 5 procent van hun akkerland braak liggen als ecologische aandachtsgebieden – al dan niet ingericht met landschapselementen of als bufferzones. De resultaten van de scenario’s geven beleidsmakers inzicht om budgetten effectiever in te zetten en ongewenste neveneffecten in een eerder stadium van beleidsvorming te ontdekken. Voor een gedetailleerde analyse op lokale schaal zijn echter aanvullende analyses nodig.

Bitmap-bestand en/of alternatieve tekst ontbreekt (0020_001k_adhoc_01_nl). Figuur wordt niet weergegeven! Aub. corrigeren.