Modelgebruik elektrische voertuigen

Aan de klimaattafel Mobiliteit is een groot aantal voorstellen gedaan voor het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen in transport. Denk daarbij aan het op grote schaal toepassen van biobrandstoffen, het fiscaal stimuleren van elektrisch rijden of het instellen van zero-emissiezones. Het PBL heeft de effecten van de voorgenomen maatregelen uit het ontwerp-Klimaatakkoord (OKA) in kaart gebracht.

Een belangrijk deel van de CO2-reducerende maatregelen heeft betrekking op de verduurzaming van het Nederlandse personenwagenpark. Het stimuleren van de verkoop van nulemissievoertuigen, waaronder batterij-elektrische voertuigen, zou tot een vermindering van de (directe) CO2-emissie in 2030 moeten leiden.

Om de effecten van de voorgenomen maatregelen uit het ontwerp-Klimaatakkoord (OKA) te analyseren is in opdracht van het PBL gerekend met het Carbontax-model. De uitgangspunten van dit model zijn door PBL mede op basis van het onderstaande TNO-rapport getoetst.

TNO Rapport ’Achtergrondinformatie en randvoorwaarden voor grootschalige uitrol van elektrische personenauto’s’

Om meer inzicht te krijgen in de randvoorwaarden voor een grootschalige uitrol van elektrische auto’s in Nederland heeft TNO op verzoek van het PBL een verkenning uitgevoerd. In dit rapport is zoveel mogelijk op basis van feiten nagegaan wat de randvoorwaarden zijn voor grootschalige uitrol van elektrische voertuigen (EV’s). Ook is een bandbreedte berekend waarbinnen het marktaandeel van EV’s waarschijnlijk zal liggen in 2030.

Het TNO-onderzoek beschrijft hoe EU-normering, beschikbaarheid van EV’s voor de Nederlandse markt, maar ook het gedrag van autofabrikanten en het gedrag van consumenten alle een rol spelen in deze uitrol. Tevens is er ook een bandbreedte bepaald waarbinnen het marktaandeel van EV’s waarschijnlijk zal liggen in 2030. Dit dient als basis voor schattingen waarbij het effect van CO2-reducerende beleidsmaatregelen wordt beoordeeld. TNO raamt dat het aandeel elektrische auto’s in de nieuwverkopen zonder nationale stimulering in het meest gunstige geval zou kunnen toenemen tot 65 procent, en in het meest ongunstige geval geheel stilvalt. De kans dat het meest gunstige of het meest ongunstige geval optreedt is klein, maar dit illustreert wel de grote mate van onzekerheid bij fundamentele transities als het overgaan op elektrisch rijden.

Gebruik van het Carbontax-model

Om de effecten van de beleidsmaatregelen voor elektrisch rijden uit het ontwerp-Klimaatakkoord te ramen, gebruikt het PBL de uitkomsten van het Carbontax-model van Revnext.

Dit model maakt per autosegment onderscheid in zakelijk en privégebruik, neemt import- en export mee, kan effecten van verschillende fiscale beleidsmaatregelen inschatten en op basis daarvan de effecten op verreden kilometers, op het aandeel nieuwverkopen van EV’s en op de samenstelling van het wagenpark.

Om de kwaliteit van de uitkomsten van het model te waarborgen, met het oog op de toepassing voor het ontwerp-Klimaatakkoord, heeft het PBL in het najaar van 2018 de uitgangspunten van het model met Revnext afgestemd en kritisch meegekeken bij de modeluitkomsten. Daarbij is ook gebruik gemaakt van het bovengenoemde TNO-rapport, waarmee bepaalde onderdelen van de modelinvoer zijn getoetst.

Vervolgens heeft het PBL Revnext opdracht gegeven om allerlei model-inputs en -outputs in detail uit te splitsen en verschillende gevoeligheidsanalyses uit te voeren om de werking, robuustheid en geschiktheid van het model te toetsen. Door deze reeks van gesprekken en gedetailleerde uitwisseling van uitgangspunten en uitkomsten acht het PBL de toepassing van Carbontax geschikt voor de doorrekening van het ontwerp-Klimaatakkoord.

Het PBL heeft Revnext de opdracht gegeven voor een publicatie die meer inzicht biedt in de werking van het Carbontax-model. Lees de bijlage waarin Revnext meer inzicht geeft in de werking van het Carbontax-model.

Kenmerken

Publicatietitel
Modelgebruik elektrische voertuigen
Publicatiedatum
13 maart 2019
Publicatie type
Publicatie