Monitor Infrastructuur en Ruimte 2012: nulmeting

20-09-2012 | Publicatie

Hoe staat het met de concurrentiekracht van Nederland? Verbetert de bereikbaarheid? Is de omgeving leefbaar en veilig? De Monitor Infrastructuur en Ruimte laat zien in hoeverre deze doelen uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) worden bereikt. De monitor bevat indicatoren voor de dertien nationale belangen uit de SVIR, de essentiële onderdelen van de Nota Mobiliteit (VenW 2004) zoals opgenomen in de SVIR, en voor enkele van de ‘losgelaten’ doelen uit de Nota Ruimte (VROM et al. 2006). Deze monitor bevat de eerste meting (nulmeting) van de indicatoren. De eerste vervolgmeting is gepland in 2014.

De Monitor Infrastructuur en Ruimte is een product van het PBL in samenwerking met het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KIM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De monitor is gemaakt in opdracht van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu (IenM).

Alle indicatoren zijn met een uitgebreide toelichting opgenomen in het Compendium voor de Leefomgeving (CLO). Dat is een al bestaande website met feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte, die wordt uitgegeven door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en Wageningen Universiteit en Researchcentrum (Wageningen UR). Nu is ook aanvullende informatie van het KiM (Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid) opgenomen in het Compendium voor de Leefomgeving.

De SVIR is sinds kort van kracht. De ontwikkelingen die het PBL in deze nulmeting signaleert, mogen daarom nog niet worden gezien als een beoordeling van de effecten van de structuurvisie. Waar de SVIR-doelen een voortzetting zijn van eerder geformuleerd beleid (dat geldt voor ongeveer de helft van de SVIR-doelen), mogen de resultaten van deze nulmeting wél worden gezien als een beschrijving van beleid in termen van bereikte doelen. Deze langer bestaande beleidsdoelen waren al opgenomen in de Nota Ruimte en de Nota Mobiliteit, en in andere beleidskaders die nu nog van kracht zijn bijvoorbeeld op het gebied van milieu en water.

Deze nulmeting geeft de situatie voor het jaar 2010 weer en beschrijft voor zover mogelijk ook de ontwikkeling sinds 2000. De eerste vervolgmeting is gepland voor 2014. Daarna verschijnen - volgens afspraak - elke twee jaar nieuwe vervolgmetingen.

Enkele doelen van de SVIR kunnen (nog) niet worden gemonitord. Deze zijn daarom in een ontwikkelingsagenda opgenomen. In de eerste herhalingsmeting van de Monitor Infrastructuur en Ruimte (2014) zullen deze indicatoren worden toegevoegd.

De monitor is alleen digitaal beschikbaar.