Monitor Nationale Omgevingsvisie 2020

Nulmeting bij de start van de Nationale Omgevingsvisie

In deze rapportage monitort het PBL de langetermijnvisie van het rijk op de toekomstige ontwikkeling van Nederland.  Deze rapportage, de Monitor Nationale Omgevingsvisie, zal iedere twee jaar uitkomen om het doelbereik te monitoren. Het PBL brengt deze monitor uit in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM), de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Alle indicatoren zijn met een uitgebreide toelichting ook opgenomen in het Compendium voor de Leefomgeving (CLO).

Bij de Monitor NOVI gaat het – net als bij de voorgaande monitors van de SVIR en de Nota Ruimte – om een effectmonitor van ontwikkelingen in de leefomgeving. Wanneer de doelen voldoende concreet zijn, biedt de Monitor zicht op het doelbereik van de NOVI; wanneer dat niet zo is, tonen de indicatoren de richting van de ontwikkelingen. De monitor bevat geen indicatoren die geleverde prestaties in kaart brengen (zoals maatregelen in de fysieke ruimte of bestuurlijke afspraken) of de doorwerking van beleid in het beleid van decentrale overheden.

Deze monitor is de nulmeting bij de start van de NOVI. De indicatoren in deze monitor laten zien waar een extra beleidsinzet nodig is om de doelen van de NOVI te kunnen halen. Het is aan beleidsmakers om te bezien of de Uitvoeringsagenda hierop moet worden aangevuld.

Auteurs

PBL Auteurs
Rienk Kuiper Wim Blom

Kenmerken

Publicatietitel
Monitor Nationale Omgevingsvisie 2020
Publicatiedatum
21 september 2020
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
138
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
4098