Nationale kosten energietransitie in 2030

Als Nederland een adequate bijdrage wil leveren aan het Klimaatakkoord van Parijs, is 80 tot 95% CO2-reductie in 2050 nodig. Daarbij past een reductie van 43 tot 49% in 2030. Als beoogd wordt om de emissies kosteneffectief met 43% te verminderen, zijn de kosten in 2030 tussen € 1,6 en 2,6 mld per jaar; als 49% reductie wordt nagestreefd, kunnen de kosten in 2030 oplopen tot € 3,5-5,5 mld per jaar.

Dit zijn de kosten bovenop de kosten die al in het basispad worden gemaakt zoals in de Nationale Energieverkenning 2016 geschetst. Het betreft hier nationale kosten – voor de Nederlandse samenleving als geheel, ongeacht wie deze draagt – in het jaar 2030.

Potentieel van kosteneffectieve opties varieert per sector

Vooral in de industrie is een groot potentieel aan kosteneffectieve opties met relatief lage kosten of zelfs opbrengsten. De opties bij de elektriciteitsvoorziening, zoals wind op zee of CO2-opslag, bevinden zich in de midden-range van kosten. Opties bij het verkeer zijn of heel goedkoop (bijvoorbeeld het stimuleren van zuinige banden) of heel duur (zoals de kilometerheffing). De kosteneffectiviteit van opties in de landbouw varieert van gunstig tot gemiddeld. Ook liggen er mogelijkheden in het veranderen van grondgebruik, bijvoorbeeld van landbouw naar natte landbouw of natuur, of het vergroten van het bosareaal. Opties bij woningen en kantoren zijn tenslotte vrijwel allemaal relatief duur.

Goedkoop kan echter duurkoop zijn, als bij het nemen van maatregelen voor 2030 geen rekening wordt gehouden met de stappen die daarna nodig zijn om het einddoel in 2050 te behalen.

Onzekerheden in kosten en effecten zijn fors

De uitkomsten van de berekeningen zijn een indicatie van de orde van grootte van de kosten. Er zijn veel onzekerheden. Ook zegt de kosteneffectiviteit van een pakket van maatregelen niets over de uitvoerbaarheid ervan; zo kunnen relatief goedkope maatregelen stuiten op maatschappelijke weerstand. Daarnaast zal beleid op EU-niveau, zoals het EU-emissiehandelssysteem (ETS), ook impact hebben op Nederlandse emissies en op Nederlandse reductiemaatregelen.

Auteurs

R.B.A. Koelemeijer, B.W. Daniëls, P. Koutstaal en P.A. Boot

Kenmerken

Publicatietitel
Nationale kosten energietransitie in 2030
Publicatiedatum
3 april 2017
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
2888