PBL/CBS regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2022

06-07-2022 | Website

De regionale bevolkings- en huishoudensprognose van 2022 geeft een toekomstbeeld van de ontwikkeling van de bevolking en het aantal huishoudens per gemeente in de periode 2021-2050. Deze informatie is van belang voor besluitvorming in beleidsdomeinen als wonen, werken, zorg en onderwijs.

Vlog over de 'Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2022'

Bevolkingsgroei naast krimp

In 2050 telt Nederland naar verwachting 19,6 miljoen inwoners tegen 17,6 in 2022. De bevolkingsgroei concentreert zich in de Randstad. Tegelijkertijd is er ook sprake van bevolkingskrimp, vooral aan de randen van Nederland.

Vergrijzing zet door

In de komende decennia neemt het aantal (en aandeel) AOW-ers in de bevolking verder toe. Vrijwel alle regio’s krijgen te maken met een verdere vergrijzing, maar aan de randen van Nederland gaat dit sneller dan in de Randstad.

Omvang potentiële beroepsbevolking

Samenhangend met het opschuiven van de AOW-gerechtigde leeftijd groeit het aantal mensen op de werkzame leeftijden eerst nog licht, blijft dan stabiel tot 2040 en stijgt daarna weer verder. In de grote steden en hun randgemeenten is de groei het sterkst.

Jongeren vooral in steden

Het aantal basisschoolleerlingen gaat eerst licht dalen om daarna tot 2040 te stijgen, vooral in de grote steden en hun randgemeenten. Daarbuiten daalt het aantal leerlingen.

Meer huishoudens

Het aantal huishoudens blijft verder groeien. Hierdoor zal er tot 2035 woonruimte bij moeten komen voor 830 duizend huishoudens. Deze toename van het aantal huishoudens geldt voor bijna elke regio, maar na 2035 gaat aan de randen van Nederland het aantal huishoudens toch afnemen.