PBL/CBS regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2022

De regionale bevolkings- en huishoudensprognose van 2022 geeft een toekomstbeeld van de ontwikkeling van de bevolking en het aantal huishoudens per gemeente in de periode 2021-2050. Deze informatie is van belang voor besluitvorming in beleidsdomeinen als wonen, werken, zorg en onderwijs.

Er is geconstateerd dat detailcijfers van de PBL/CBS Regionale bevolkings- en huishoudensprognoses tot 2050 die in 2019 en 2022 gepubliceerd zijn, onvoldoende betrouwbaar zijn. De prognoses voor het aantal inwoners per gemeente, provincie en COROP-gebied vallen wel binnen de berekende betrouwbaarheidsmarges. De detailinformatie (bijvoorbeeld naar leeftijdsgroep of naar huishoudens) niet. Daarom adviseren PBL en CBS om de detaillering uit deze regionale bevolkingsprognoses niet meer te gebruiken. Deze informatie is dan ook verwijderd van de PBL-websites en van StatLine. De gegevens over het totaal aantal inwoners per gemeente, provincie en COROP-gebied blijven beschikbaar.

Bevolkingsgroei naast krimp

In 2050 telt Nederland naar verwachting 19,6 miljoen inwoners tegen 17,6 in 2022. De bevolkingsgroei concentreert zich in de Randstad. Tegelijkertijd is er ook sprake van bevolkingskrimp, vooral aan de randen van Nederland.

Vergrijzing zet door

In de komende decennia neemt het aantal (en aandeel) AOW-ers in de bevolking verder toe. Vrijwel alle regio’s krijgen te maken met een verdere vergrijzing, maar aan de randen van Nederland gaat dit sneller dan in de Randstad.

Omvang potentiële beroepsbevolking

Samenhangend met het opschuiven van de AOW-gerechtigde leeftijd groeit het aantal mensen op de werkzame leeftijden eerst nog licht, blijft dan stabiel tot 2040 en stijgt daarna weer verder. In de grote steden en hun randgemeenten is de groei het sterkst.

Jongeren vooral in steden

Het aantal basisschoolleerlingen gaat eerst licht dalen om daarna tot 2040 te stijgen, vooral in de grote steden en hun randgemeenten. Daarbuiten daalt het aantal leerlingen.

Meer huishoudens

Het aantal huishoudens blijft verder groeien. Hierdoor zal er tot 2035 woonruimte bij moeten komen voor 830 duizend huishoudens. Deze toename van het aantal huishoudens geldt voor bijna elke regio, maar na 2035 gaat aan de randen van Nederland het aantal huishoudens toch afnemen.

Auteurs

PBL Auteurs
Andries de Jong

Kenmerken

Publicatietitel
PBL/CBS regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2022
Publicatiedatum
6 Juli 2022
Publicatie type
Website
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
4752