Programmatische Aanpak Stikstof: verkenning effectiviteit en efficiëntie

15-03-2015 | Publicatie

Natuurherstel én economische ontwikkeling gelijktijdig mogelijk maken; dat is het doel van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). In de nog vast te stellen PAS nemen Rijk en provincies een voorschot op te verwachte gunstige effecten van de PAS-maatregelen.

PBL heeft verkend hoe het programma in de praktijk zal uitwerken op de stikstofgevoelige natuur in Nederland. 'De Levende Natuur', vakblad voor natuurbehoud en -beheer, publiceerde in het maart-nummer een artikel over deze PAS verkenning van het PBL.