Verkenning van de lange termijn externe invloeden op landbouw en natuur in Nederland

In dit rapport  verkent het PBL op basis van informatie uit literatuur, modellen en kennis van experts, welke externe factoren van belang zijn bij het maken van toekomstverkenningen voor de natuur en de landbouw. De toekomst van de Nederlandse landbouw en natuur hangt namelijk niet alleen af van veranderingen in het Nederlandse beleid en de Nederlandse samenleving, maar ook van externe ontwikkelingen. Het Nederlandse beleid heeft hier geen of beperkte invloed op.  

Uit de analyse blijkt dat langetermijnontwikkelingen op het gebied van klimaat, Europees beleid, geopolitiek, maatschappelijk denken over natuur en landbouw, en veranderingen in de consumptieketen, een grote invloed hebben op de toekomst van de natuur en de landbouw in Nederland. Door rekening te houden met ontwikkelingen in deze factoren kunnen politiek, beleidsmakers en maatschappij, structurele keuzes maken voor een toekomstbestendige landbouw en natuur.

Richtingen van externe ontwikkelingen zijn vaak duidelijk

Veel van de onderzochte factoren ontwikkelen zich op de langere termijn in een duidelijke richting ten opzichte van de huidige situatie. Maar hoe groot de verandering is en in welk tempo de veranderingen zich voltrekken, is onzeker. De veranderingen kennen daarom een grote bandbreedte. Zo is zeker dat het klimaat blijft veranderen, maar is onzeker of de mondiale opwarming richting 2 graden of meer richting  5 graden opwarming in 2100 zal gaan. Ook in het Europese beleid is de richting volgens de geraadpleegde experts duidelijk. Zij verwachten dat de verduurzaming in de komende decennia gaandeweg vorm gaat krijgen in het Europese beleid.

Besteed bij beleidsontwikkeling voor de lange termijn aandacht aan de invloed van externe factoren 

Externe factoren kunnen de toekomst van de natuur en landbouw sterk beïnvloeden en daarmee de mate waarin politiek, beleidsmakers en maatschappij hun natuur- en landbouwplannen kunnen realiseren. Langetermijn verkenningen gaan echter zelden gepaard met een systematische analyse van externe factoren. Voor toekomstbestendige transitiepaden voor de landbouw, de natuur en het landelijk gebied is het belangrijk om rekening te houden met de in deze studie geïdentificeerde externe factoren. 

Analyses met een Bayesiaans kennisnetwerk 

Om de interacties van externe factoren en hun doorwerking op de landbouw en natuur te onderzoeken, hebben we ervoor gekozen te werken met een Bayesiaans kennisnetwerk. De techniek van een Bayesiaans netwerk is een veel gebruikte wetenschappelijk onderbouwde methode om een complex systeem van samenhangende onderdelen te beschrijven. De methode biedt de mogelijkheid om zowel kwalitatieve als kwantitatieve informatie te gebruiken, kennis vanuit diverse disciplines te combineren en aandacht te schenken aan onzekerheden.

Auteurs

PBL Auteurs
Arjen van Hinsberg Marijke Vonk Marjon Hellegers Stefan van der Esch

Kenmerken

Publicatietitel
Verkenning van de lange termijn externe invloeden op landbouw en natuur in Nederland
Publicatiedatum
22 april 2024
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
124
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
5092