Quick scan mogelijke aanvullende maatregelen emissiereductie 2020 ten behoeve van Urgenda klimaatzaak

Deze quick scan van ECN en het PBL geeft een eerste grove inschatting van de mogelijkheden om in 2020 binnenlandse broeikasgasemissies te verminderen. ECN en PBL hebben de reductie in 2020 ook in een langetermijncontext en mondiaal perspectief geplaatst en een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd met betrekking tot de termijn die het kost om de maatregelen in te voeren.

Aanleiding voor de quick scan is de uitspraak in de zaak van Urgenda tegen de Staat, waarin de rechter de Staat heeft opgedragen om in 2020 de binnenlandse broeikasgasemissies met 25% te reduceren ten opzichte van 1990. Ten opzichte van de verwachte emissiereductie in 2020 bij vastgesteld en voorgenomen beleid van 18%, betekent dit een extra reductie van circa 15 Mton CO2-equivalenten.

ECN en PBL hebben bij de quick scan niet gekeken naar de moeite of tijd die het kost om de maatregelen politiek en maatschappelijk voor elkaar te krijgen. Ook de indirecte maatschappelijke kosten van maatregelen zijn buiten beschouwing gebleven.

Kenmerken

Publicatiedatum
2 september 2015
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
1875