Reflectie op voorstellen voor de inzet van middelen uit het Klimaatfonds

Een quickscan

In het coalitieakkoord is t/m 2030 € 35 miljard gereserveerd voor een Klimaatfonds om broeikasgasemissies te reduceren. Dit geld komt boven op andere subsidiemiddelen, zoals de SDE++-regeling. De middelen in het Klimaatfonds zijn indicatief toebedeeld aan zes categorieën (‘percelen’): kernenergie (€ 5 miljard) , CO2-vrije gascentrales (€ 1 miljard), energie-infrastructuur (€ 4 miljard), vroege fase opschaling (€ 15 miljard), verduurzaming van de industrie en innovatie van het mkb (€ 3 miljard), en verduurzaming van de gebouwde omgeving (€ 7 miljard).

Voorstellen uitwerkt voor inzet van middelen uit het Klimaatfonds

In het najaar van 2022 zijn door diverse ministeries 83 voorstellen ingediend voor de besteding van deze middelen bij het ministerie van EZK. De fondsbeheerder bij dit ministerie heeft op basis daarvan in december 2022 een eerste voorstel gedaan voor de begroting van het Klimaatfonds. De politieke besluitvorming hierover vindt dit jaar plaats. Naast de besluitvorming over het toekennen van middelen uit het Klimaatfonds is er dit jaar ook besluitvorming over aanvullend normerend en beprijzend beleid, op basis van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek Klimaat (‘IBO Klimaat’), en wordt er gewerkt aan een Nationaal Plan Energiesysteem.

Quick scan door het PBL

Het PBL is door de Minister voor Energie en Klimaat gevraagd om te reflecteren op de voorgenomen inzet van middelen uit het Klimaatfonds. We hebben gereflecteerd op de voorstellen zoals die in december 2022 aan het PBL zijn aangeleverd. Gelet op de omvang van het aantal voorstellen en de korte tijd die voor deze reflectie beschikbaar was, heeft deze reflectie de vorm van een quickscan.

Het proces om te komen tot inzet van middelen uit het Klimaatfonds had zorgvuldiger gekund. Soms waren de voorstellen nog maar summier uitgewerkt. Ook was het beter geweest als er meer samenhang was aangebracht met de voorstellen voor aanvullend normerend en beprijzend beleid en als het Nationaal Plan Energiesysteem aan de basis had gelegen van de voorstellen voor aanvullend beleid.

Desondanks constateren we dat de door de fondsbeheerder geselecteerde voorstellen voor financiering vanuit het Klimaatfonds in het algemeen passend zijn bij de transitie naar een klimaatneutrale samenleving in 2050. Ook is de instrumentkeuze (subsidie) in het algemeen passend bij de fase van technologieontwikkeling of passend gelet op de aard van de barrières die verdere verduurzaming in de weg staan.

Auteurs

PBL Auteurs
Robert Koelemeijer Sander Lensink

Kenmerken

Publicatietitel
Reflectie op voorstellen voor de inzet van middelen uit het Klimaatfonds
Publicatiesubtitel
Een quickscan
Publicatiedatum
26 april 2023
Publicatie type
Rapport
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
5112