Ruimtelijke dichtheden en functiemenging in Nederland (RUDIFUN)

10-05-2019 | Publicatie

Met de RUDIFUN-data kunnen overheden, ruimtelijk onderzoekers, planologen en stedenbouwkundigen aan de slag voor onderzoek naar de samenhang tussen ruimtelijke dichtheden en menging van wonen met andere functies enerzijds en stedelijke dossiers als mobiliteit, leefbaarheid en vastgoedmarkt anderzijds.

In het vakgebied van verstedelijking zijn dichtheid en functiemenging steeds terugkerende thema’s die gerelateerd worden aan bijvoorbeeld duurzaamheid, mobiliteit, leefbaarheid en vastgoedprijzen. De FSI (Floor Space Index) en MXI (Mixed Use Index) als indicatoren voor ruimtelijke dichtheid en functiemenging bestaan al langer, maar waren nauwelijks beschikbaar. Het kostte teveel tijd om deze op grote schaal te bepalen. Nu heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de bepaling van deze en drie verwante indicatoren geautomatiseerd op basis van open data.

Ruimtelijke dichtheden in kaart

Het PBL heeft een methode ontwikkeld om de berekening van ruimtelijke dichtheden uitgedrukt in FSI (Floor Space Index) en GSI (Ground Space Index) en hun afgeleiden L (Layers) en OSR (Open Space Ratio) te automatiseren en zo land dekkend op een generieke wijze te berekenen. Deze indexen worden, conform NEN9300 op de schaalniveaus van bouwblok, buurt, wijk en gemeente aangeboden in de RUDIFUN-dataset.

RUDIFUN staat voor “Ruimtelijke Dichtheden en Functiemenging in Nederland”. Deze indexen bieden niet alleen houvast bij de getalsmatige ruimtelijke dichtheden maar ook inzicht in de fysiek morfologische eigenschappen van de leefomgeving (Berghauser Pont en Haupt 2010). Daarnaast berekenen we de mate van functiemenging uitgedrukt in MXI (Mixed Use Index), zoals gedefinieerd door Van den Hoek (2008).

Data voor ruimtelijk onderzoek

Met deze indexen kan ruimtelijk onderzoek met betrekking tot onder andere mobiliteit, leefbaarheid, vastgoedwaarden en energie empirisch worden ondersteund. Daarnaast biedt het ontsluiten van deze indexen een database van referentiemilieus die door het Rijk, provincies, gemeenten en ontwerpers ingezet kan worden ter ondersteuning van toekomstige ruimtelijke planontwikkelingen. In dit rapport beschrijven we de verschillende indexen en hun toepassingsmogelijkheden.