RUDIFUN 2022: Ruimtelijke dichtheden en functiemenging in Nederland

Met de RUDIFUN-dataset kunnen overheden, ruimtelijk onderzoekers, planologen en stedenbouwkundigen aan de slag voor onderzoek naar de samenhang tussen ruimtelijke dichtheden en menging van wonen met andere functies enerzijds en stedelijke dossiers als mobiliteit, leefbaarheid en vastgoedmarkt anderzijds. De RUDIFUN dataset van 2022 is een verbeterde, geactualiseerde en uitgebreide versie van de voorlopige RUDIFUN dataset uit 2019.

In het vakgebied van verstedelijking zijn dichtheid en functiemenging steeds terugkerende thema’s die gerelateerd worden aan bijvoorbeeld duurzaamheid, mobiliteit, leefbaarheid en vastgoedprijzen. De FSI (Floor Space Index) en MXI (Mixed Use Index) als indicatoren voor ruimtelijke dichtheid en functiemenging bestaan al langer, maar waren nauwelijks beschikbaar. Het kostte te veel tijd om deze op grote schaal te bepalen. Het PBL heeft de bepaling van deze en drie verwante indicatoren geautomatiseerd op basis van open data.

Ruimtelijke dichtheden in kaart

Het PBL heeft een methode ontwikkeld om de berekening van ruimtelijke dichtheden uitgedrukt in FSI (Floor Space Index) en GSI (Ground Space Index) en hun afgeleiden L (Layers) en OSR (Open Space Ratio) geautomatiseerd en zo landsdekkend op een generieke wijze te berekenen. Deze indexen worden, op de schaalniveaus van bouwblok, buurt, wijk en gemeente aangeboden in de RUDIFUN-dataset. In deze versie is het schaalniveau nog verder verfijnd. Bovendien kan er met de nieuwe dataset worden teruggekeken in de tijd zodat we kunnen monitoren waar de ruimtelijke dichtheden zijn toe- of afgenomen en deze veranderingen vervolgens kunnen relateren aan andere stedelijke dossiers.

RUDIFUN staat voor “Ruimtelijke Dichtheden en Functiemenging in Nederland”. Deze indexen bieden niet alleen houvast bij de getalsmatige ruimtelijke dichtheden maar ook inzicht in de fysiek morfologische eigenschappen van de leefomgeving .

Met deze indexen kan ruimtelijk onderzoek met betrekking tot onder andere mobiliteit, leefbaarheid, gezondheid, vastgoedwaarden en energie empirisch worden ondersteund. Daarnaast biedt het ontsluiten van deze indexen een database van referentiemilieus die door het Rijk, provincies, gemeenten en ontwerpers ingezet kan worden ter ondersteuning van toekomstige ruimtelijke planontwikkelingen.

In dit rapport beschrijven we de verschillende indexen en hun toepassingsmogelijkheden.

Kenmerken

Publicatietitel
RUDIFUN 2022: Ruimtelijke dichtheden en functiemenging in Nederland
Publicatiedatum
24 juni 2022
Publicatie type
Rapport
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
4150