PBL: update dataset ruimtelijke dichtheden geeft nieuwe inzichten over grondgebruik

Voor het eerst is landsdekkende data beschikbaar over de dichtheid van bebouwing in Nederland. Deze dataset kan helpen om de beperkte ruimte zo efficiënt mogelijk te benutten voor wonen, werken en recreatie. Het PBL heeft daartoe zijn landsdekkende dataset, RUDIFUN, geactualiseerd.

In 2019 bracht het PBL een eerdere versie van de dataset uit, waar veel overheden en adviesbureaus al gebruik van hebben gemaakt.  De versie van 2022 is geactualiseerd, verbeterd en uitgebreid. Bovendien kan er met de nieuwe dataset worden teruggekeken in de tijd, zodat gemonitord kan worden waar de ruimtelijke dichtheden zijn toe- of afgenomen.

“Met de RUDIFUN-data kunnen ruimtelijk onderzoekers de samenhang tussen enerzijds dichtheid en functiemenging en anderzijds mobiliteit, leefbaarheid, gezondheid en vastgoedmarkt onderzoeken”, stelt Arjan Harbers, projectleider RUDIFUN. "En met de dataset kunnen stedenbouwkundigen en planologen toekomstige gebiedsontwikkelingen vergelijken met bestaande stukken stedelijk gebied. Dat geeft waardevolle inzichten: voor hoge dichtheden is bijvoorbeeld niet perse hoogbouw nodig. Het centrum van Utrecht is een van de dichtst bebouwde gebieden van Nederland met nauwelijks hoogbouw.”

Ruimtelijke dichtheid van bebouwing

De Ruimtelijke Dichtheden en Functiemenging in Nederland (RUDIFUN) dataset geeft een indicatie van de dichtheid en morfologie van bebouwd gebied. Het geeft deze weer in onder andere de eenheden Floor-Space Index (FSI) en de Mixed Use Index (MXI). Deze eenheden zijn berekend op de schaal van bouwblok, buurt, wijk en gemeente. De kaart met de FSI geeft een indicatie van de ruimtelijke dichtheid van bebouwing. De MXI drukt de verhouding uit tussen wonen en werken. In de publicatie zijn de verschillende indexen en hun toepassingsmogelijkheden beschreven.

Gerelateerd

Over het onderwerp:

Wonen en ruimte

Onderzoeken over de woningmarkt, de woningvoorraad en de woonomgeving.

Meer over wonen en ruimte