Stuurbaarheid van woonvoorkeuren

17-12-2021 | Rapport

Er is op korte termijn behoefte aan veel nieuwe woningen. Op basis van bestaande inzichten lijken de mogelijkheden die woningen op grote afstand van de drukke stedelijke regio’s te bouwen beperkt. Op verzoek van het ministerie van BZK heeft het PBL in een korte tijdspanne  een beknopt en niet-uitputtend overzicht gegeven van relevante literatuur rond dit vraagstuk.

Korte termijn

Deze notitie richt zich op de korte termijn, ofwel op de vraag of we woonvoorkeuren van huishoudens binnen de huidige context kunnen sturen door woningen buiten de woningmarktgebieden met de hoogste druk te bouwen. Belangrijke discussies die meer gericht zijn op de langere termijn, zoals de vraag die de deltacommissaris (2021) adresseert over welke rol water en bodemgesteldheid zouden moeten spelen in het realiseren van de gewenste nieuwbouw, adresseren we niet.