Systematiek Monitor RES

Hoofdlijnen van de monitoringssystematiek voor de Regionale Energie Strategieën

Deze notitie geeft op hoofdlijnen het Wat, Hoe & Wanneer bij de PBL monitor van de eerste Regionale Energie Strategie (RES). De RES is een van de manieren uit het Klimaatakkoord om klimaatdoelen te kunnen bereiken. Met een RES brengen regio’s samen met maatschappelijke partners, bedrijfsleven en bewoners regionaal gedragen keuzes tot stand voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag en energie-infrastructuur.

Voor elektriciteit is de opgave dat regio’s gezamenlijk in 2030 ten minste 35 terawattuur duurzame elektriciteit opwekken met behulp van windenergie op land of grootschalige installaties met zonnepanelen. De opgave voor warmte is dat de regio’s een Regionale Structuur Warmte (RSW) maken waarmee zij zich richten op de bovengemeentelijke en mogelijk zelfs de bovenregionale aspecten van de gemeentelijke transitievisies warmte. Gemeentes stellen deze visies uiterlijk in 2021 op om de warmtevoorziening van hun gebouwen en huizen te verduurzamen.

Het PBL analyseert de RES’en voor de monitor via vier kijkrichtingen:

  1. “Kwantitatief” is gericht op de vraag in hoeverre het doel van 35 terawattuur in 2030 zal worden bereikt. Voor warmte zal de monitor van de concept-RES zich richten op het toetsen van de procesmatige voortgang.
  2. “Ruimtegebruik” is gericht op de vertaling van de energetische opgave in een ruimtelijke opgave, rekening houdend met de bestaande functies en waarderingen van de ruimte, en toekomstige (ruimtelijke) opgaven.
  3. “Energiesysteemefficiëntie” is gericht op de impact van de RES'en op energiesysteem en infrastructuur op decentrale en op nationale schaal. Is er bovenregionaal afgestemd en is er zicht op een business case?
  4. “Bestuurlijk draagvlak en maatschappelijke betrokkenheid”. Bestuurlijk draagvlak is gericht op de inzet van de democratisch gekozen besturen en in hoeverre zij akkoord zijn met de geleverde RES. Maatschappelijke betrokkenheid is gericht op de vraag in hoeverre actoren zijn betrokken, wie, wanneer en hoe? Welke mate van inspraak en/of participatie heeft plaatsgevonden?

Auteurs

PBL Auteurs
Jan Matthijsen Martine Uyterlinde Anastasia Chranioti Marloes Dignum

Kenmerken

Publicatietitel
Systematiek Monitor RES
Publicatiesubtitel
Hoofdlijnen van de monitoringssystematiek voor de Regionale Energie Strategieën
Publicatiedatum
23 maart 2020
Publicatie type
Rapport
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
3178