Toegang voor iedereen?

Een analyse van de (on)bereikbaarheid van voorzieningen en banen in Nederland

Dit rapport presenteert de resultaten van de eerste fase van het PBL-project Bereikbaarheid, waarin we bereikbaarheidsindicatoren hebben ontwikkeld om op buurtniveau inzicht te geven in de toegang tot banen, gezondheidszorg, onderwijs, winkels en groen met verschillende vervoerswijzen (lopen, fiets, OV, auto, en combinaties hiervan), en op verschillende momenten van de dag (spits- en dalperiode) en week (doordeweeks en weekend).

We maken hierbij gebruik van de meest recente methoden voor het modelleren van reistijden op basis van ‘open access’ reistijddata, voor verschillende sociaaleconomische groepen en geografische gebiedstypes. Deze gegevens kunnen worden gebruikt door beleidsmakers bij de planning en evaluatie van vervoers-, ruimtelijk- en voorzieningenbeleid.

Beperkte bereikbaarheid per openbaar vervoer en fiets in stadsranden, dorpen en in landelijk gebied

De resultaten van onze bereikbaarheidsanalyses laten zien dat de bereikbaarheid voor alle vervoerswijzen het hoogst is in de Randstad en in de steden, waar de grotere nabijheid van voorzieningen en banen duidelijk opweegt tegen de lagere reissnelheden in deze regio als gevolg van congestie. Er zijn echter aanzienlijke verschillen in bereikbaarheid tussen de diverse vervoerswijzen. Mensen met toegang tot een auto hebben veruit de hoogste bereikbaarheid van voorzieningen en banen, zelfs in de spitsuren, en die bereikbaarheid is nog hoger in de daluren, omdat congestie op het wegennet dan beperkter is. Mensen die zich (moeten) verlaten op het openbaar vervoer hebben aanzienlijk minder bereikbaarheid, vooral als ze wonen in landelijk gebied, in de stadsranden of in suburbane kernen. Bovendien neemt de openbaar vervoerbereikbaarheid af in de daluren in alle typen gebieden, vanwege lagere vervoersfrequenties. De fiets kan weliswaar bijdragen aan de bereikbaarheid, maar in suburbane kernen, dorpen en in landelijk gebied is de fietsbereikbaarheid van (bovenlokale) voorzieningen en banen vaak beperkt. De bereikbaarheidsanalyses suggereren daarmee dat congestie op (snel)wegen in de Randstad niet de kern van het bereikbaarheidsprobleem is, maar eerder de beperkte bereikbaarheid per openbaar vervoer en fiets in de stadsranden, de suburbane kernen, en in landelijk gebied.

Analyses met bereikbaarheidsindicatoren zijn relevant voor beleid

Deze bereikbaarheidspatronen weerspiegelen historische keuzes rondom ruimtelijke ordening en de inrichting van het vervoersysteem, maar zijn niet onveranderlijk. Dat patroon van (on)bereikbaarheid is ten minste gedeeltelijk het gevolg van politieke keuzes. De bereikbaarheidsanalyses in dit rapport kunnen inzicht bieden in de consequenties van deze keuzes voor de bereikbaarheid van verschillende typen activiteiten, verschillende geografische gebieden en voor verschillende bevolkingsgroepen. De analyses kunnen ook een basis vormen voor een debat over nut en noodzaak van eventuele normen voor een minimum bereikbaarheidsniveau, en ze kunnen helpen bij de besluitvorming en de evaluatie van investeringen en beleid, niet alleen in het vervoers- en ruimtelijke domein, maar ook rondom publieke voorzieningen.

Auteurs

PBL Auteurs
Jeroen Bastiaanssen Marnix Breedijk

Kenmerken

Publicatietitel
Toegang voor iedereen?
Publicatiesubtitel
Een analyse van de (on)bereikbaarheid van voorzieningen en banen in Nederland
Publicatiedatum
31 oktober 2022
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
69
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
4932