Vergelijkbaarheid van methoden berekening CO2-emissies landgebruik

Beleidsmakers en wetenschappers gebruiken verschillende methoden bij het berekenen van de uitstoot van land-gerelateerde CO2-emissies. Dit kan leiden tot een groot effect op het veronderstelde koolstofbudget dat nog beschikbaar is. In een artikel in Nature Climate Change introduceren onderzoekers, onder wie Elke Stehfest en Detlef van Vuuren van het PBL, een methode om te corrigeren voor dit verschil. Deze methode kan helpen voorkomen dat beleidsmakers met een te hoog koolstofbudget rekenen.

Afwijkende rekenmethode leidt tot hoger koolstofbudget

In de meeste wetenschappelijke modellen worden veranderingen in de voorraad koolstof in bossen alleen beschouwd als ‘veroorzaakt door menselijk handelen’ als er sprake is van een verandering in bossen die direct toegeschreven kan worden aan menselijk handelen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om reguliere houtoogst en hergroei, ontbossing voor houtkap of creatie van landbouwgrond (wat leidt tot extra CO2-uitstoot), maar ook om herbebossing (wat leidt tot extra CO2-opslag).

Binnen het internationale klimaatbeleid is echter een andere definitie afgesproken (UNFCCC methode). Hier wordt de verandering in opgeslagen CO2 in beheerd bos opgeteld bij de reeds eerder genoemde methode. Dat betekent dat behalve opname van CO2 door herbebossing, ook versnelde groei van beheerde bossen, waaronder ook die veroorzaakt door een hogere concentratie van CO2 in de atmosfeer (zogeheten CO2-bemesting) wordt meegeteld. Deze methode gaat dus uit van een grotere koolstofopname en leidt tot lagere netto emissies.

Het verschil is aanzienlijk: op wereldniveau schat de tweede methode de netto menselijke bijdrage 5 gigaton CO2 lager in dan de eerste methode (die uitkomt op 43 gigaton CO2 in 2019).

Risico voor beleidsmakers als beide methodes door elkaar worden gebruikt

Het gaat hier dus slechts om een definitieverschil: als definities consistent worden toegepast, leidt dit niet tot een verandering in de totale koolstofbalans. Wel ontstaat er een risico als de beide methoden door elkaar worden gebruikt. Dit risico speelt met name voor beleidsmakers op nationaal niveau. Op dat niveau zijn vaak alleen de cijfers van de nationale emissieregistratie in het kader van het Klimaatakkoord van Parijs beschikbaar (UNFCCC methode). De door het IPCC genoemde koolstofbudgetten, die berekend zijn volgens de andere, wetenschappelijk meer gebruikelijke methode, kunnen daar niet direct mee worden vergeleken.

Correctiemethode maakt verschil inzichtelijk

Wereldwijd is het koolstofbudget om aan het Klimaatakkoord van Parijs te voldoen volgens het IPCC op basis van de meest gebruikelijke wetenschappelijke methode zo’n 550-1050 GtCO2. Van dit budget zou echter wereldwijd 120-190 GtCO2 moeten worden afgetrokken als het wordt gecombineerd met de UNFCCC rapportages. Met het oog op de risico’s van het verwarren van de beide methoden en de gevolgen daarvan voor beleid introduceert het artikel in Nature Climate Change een methode om een correctie toe te passen, zodat de omvang van het toekomstige verschil veroorzaakt door de twee definities geschat kan worden. Dit kan door in wetenschappelijke modellen, die gebruikt worden voor het maken van klimaatscenario’s , de CO2-emissies in “beheerde bossen” apart mee te tellen.

Auteurs

PBL Auteurs
Detlef van Vuuren Elke Stehfest
Overige auteurs
Giacomo Grassi
Joeri Rogelj
Alessandro Cescatti
Jo House
Gert-Jan Nabuurs
Simone Rossi
Ramdane Alkama
Raúl Abad Viñas
Katherine Calvin
Guido Ceccherini
Sandro Federici
Shinichiro Fujimori
Mykola Gusti
Tomoko Hasegawa
Petr Havlik
Florian Humpenöder
Anu Korosuo
Lucia Perugini
Francesco N. Tubiello
Alexander Popp

Kenmerken

Publicatietitel
Vergelijkbaarheid van methoden berekening CO2-emissies landgebruik
Publicatiedatum
26 april 2021
Publicatie type
Artikel
Publicatietaal
Nederlands
Tijdschrift
Nature Climate Change